New PDF release: Concepts Of Theoretical Solid State Physics

By Alexander, Alland and Simons

Show description

Read or Download Concepts Of Theoretical Solid State Physics PDF

Best physics books

A. S. Alexandrov (auth.), Annette Bussmann-Holder, Hugo's High Tc superconductors and related transition metal oxides: PDF

This e-book containing 30 articles written via hugely reputed specialists is devoted to okay. Alex Müller at the get together of his eightieth birthday. The contributions mirror the key examine components of okay. Alex Müller which he activated in hot temperature superconductivity and section transitions. they're theoretical in addition to experimental ones and concentration in most cases on hot temperature superconductivity.

Download PDF by P. D. D'Eath: Supersymmetric quantum cosmology

This primary finished and coherent advent to fashionable quantum cosmology offers an invaluable survey of the various profound results of supersymmetry (supergravity) in quantum cosmology. masking a basic advent to quantum cosmology, Hamiltonian supergravity and canonical quantization and quantum amplitudes via to versions of supersymmetric mini superspace and quantum wormholes, it is usually intriguing additional advancements, together with the prospective finiteness of supergravity.

Extra info for Concepts Of Theoretical Solid State Physics

Sample text

3 ω2 ω1 k1 ÙÖ ¾º¿ Ë Ñ Ø Ö Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × k2 k k3 Ö Ñ Ú ×Ù Ð Þ Ò Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø Ö × × Û Ø Ò
Ö × Ò Ò Ö Ý º ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý℄ ¼ Æ ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Þ Ò ´¾º µ Ý Ý℄ ¼ ¼℄ ¼ ¼ Ý µ Ø × ÒÓÛ ×ØÖ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× ´ µ Ò Ø ÖÑ× Ó ´ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÒØÓ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ó× ÐÐ ØÓÖ ÓÖÑ À Òº Ì Ý · ½ ¾ ´¾º µ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ö Ò ´¾º µ ÕÙ Ø ÓÒ× ´¾º µ Ò ´¾º µ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× ×º Ì À Ñ ÐØÓÒ Ò À Ø × Ø ÓÖÑ Ó ×ÙÑ Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ× Û Ø Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × º ÆÓØ Ø × ÓÖ Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø × ¬Ò Ø ÓÒ׸ Ö ÐÐ Ø Ø Ý Ò Ý º ÍÒ Ö Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ó Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÐÓÛ Ò ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÙÔÓÒ Ø Ò Ø À ÖÑ Ø Ò Ó Òغ ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ Ø Ø ¼ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Û Ø ÐÓÒ Û Ú Ð Ò Ø ¸ ¼º Ü Ø Ø ÓÒ× Û Ø Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ö Ò Ö ÐÐÝ ÐÐ Ñ ××Ð ×× Ü Ø Ø ÓÒ׺ Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÖÓÙ × Ø ´Ò½ Ò¾ µ Ó Ò ÕÙ × ¹ Ô ÖØ Ð × Û Ø Ò Ö Ý º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ó Ø ÖÑÓÒ Ò Ö ØÓ ÒØ ¬ Û Ø Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ×ÓÐ º ÔÐÓØ ÓØ ³Ö г Ô ÓÒÓÒ Ü Ø Ø ÓÒ Ò Ö × × × ÓÛÒ Ò º ¾º º ÆÓØ Ø Ø Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ò Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÙÖ × ÑÔÐ ×Ø ÑÓ Ð Ò Ò ×Ô Ø Ó Ø Ø Ø Ø Ø ×Ô ØÖÙÑ Û × Ö ÓÖ ÓÖ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÓÐ Û Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÙÒ Ø ÐÐ ´ÙÒ Ú Ö× Ð ØÝ µº Ï Ð Ð Ò Ö ×Ô Ö× ÓÒ Û × ØÙÖ ÐÖ Ý Ó Ø Ð ×× Ð ×ÓÙÒ Û Ú ×¸ Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ×Ô ¬ Ø Ú× ÐØÓ Ø Ö ÒÓÒ¹
Ð ×× Ð ÁØ × Ð Ø × Ò ´ Ò×Û Ö µ Ü Ö × ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ× Ö ×ÓÐÚ × Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÔÖÓ¬Ð Ó Ø ×Ô ¬ Ø ×
Ù×× Ò × Ø ÓÒ ½º½º¾º ÓÖ ÙÖØ Ö ×
Ù×× ÓÒ Ó Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ò ØÓÑ Ð ØØ × Û Ö Ö ØÓ Ã ØØ Ð¸ ÔØ Ö ¾º ÙÖ ¾º ÌÝÔ Ð Ô ÓÒÓÒ ×Ô ØÖ Ó ÖÝ×Ø Ð Û Ø Ð ØØ º Ì Ø × × Ò× Ø Ú ØÓ ÓØ ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ´Ä µ Ò ØÖ Ò×Ú Ö× ´Ì µ ÓÙ×Ø Ô ÓÒÓÒ׺ ÆÓØ Ø Ø ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ × Ð Ò Öº ¾º¾ ÉÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ì Ò Ö Ð ØÝ Ó Ø ÔÖÓ ÙÖ ÓÙØÐ Ò ÓÚ ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å ¬ Ð Ø ÓÒ ´½º¿¼µ ÔÖÓ × Ò Ò ÐÓ Ý ØÓ Ø ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ×Ý×Ø Ñº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ö Ö ÒÙÑ Ö ÔÖ Ø Ð « Ö Ò × Û Ñ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å¬Ð ÑÙ Ö Ö ´ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò µ ÜÔ Ö Ò Ö×ظ Ø Ú ØÓÖ Ð Ö Ø Ö Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø Ø ÑÔ Ö Ø Ú ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ÓÚ Ö Ò ¸ Ú × Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÒØ ÖÒ Ð ÓÑ ØÖݺ ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ Ø Ù Ö ÓÑ Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÒØÖÓ Ù × Ö ÙÒ ÒØ Ö × Ó Ö ÓÑ Û Ó× Ö ÑÓÚ Ð ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ð Ú Ð × ÒÓØ × ÐÝ Ú º º º ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò × ØØ Ò Û Ö ÓÒÐÝ Ô Ý× Ð ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ö × Ó Ö ÓÑ ß º º Ø ØÛÓ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ØÖ Ò×Ú Ö× Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ß Ö ÔØ × Ø Ò ÐÐÝ ÙÑ Ö×ÓÑ ¸ Ø Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ö Ð Ú ÒØ Ù ÓÒ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ö Ð Ø Ú ×Ø ÐÐÝ ÓÚ Ö Òغ ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ Ñ Ò ×ØÐÝ ÓÚ Ö ÒØ × Ñ ¸ Û Ð Ø Ò ÐÐÝ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò Òظ ÒØÖÓ Ù × ×ÔÙÖ ÓÙ× ³ Ó×Ø Ö × Ó Ö Óѳ Û Ö Æ
ÙÐØ ØÓ Ø Ö Ó º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÒÓØ Ø Ù Ø ÙÔ Ò ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Û Û ÐÐ ÒÓØ ×
Ù×× Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Å ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÙÐÐ Ø Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ×Ô Ø× Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ÔÐ Ý ÑÙ ØÓÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò Ú Ö ÓÙ× Ö × Ó ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × ØÓ ÖÓÔ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÐØÓ Ø Öº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ Ñ Ø Ò ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÓ× Ø ÓÒ¸ Ð Ö ÐÝ Ò× Ò× Ø Ú ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ ÙØ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò Ö Ð ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ñ Ò ÔÖ Ò ÔР׺ ¾º¾º½ Ï Ú Ù ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ø Ô ØÓÛ Ö × ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÓÒÚ Ò ÒØ Ó × Ð Ö ÓÑÔÓÒ Òظ ¼º Ã Ô ÙÖØ Ö Ö ×ÙÐØ× ØÓ ×ÔÐ Ý ³ Ù Í× Ò Ø Ù ÓÒ Ø ÓÒ× ××ÙÑ × Ø ÓÖÑ ½ Ä ¾ Ê Ñ ØØ Ö¹ Ö Å ¬ Ð ¸ Ä ½ ¿Ü º × ¬Ö×Ø × ×Ý×Ø Ñ Û ¬Ü Ù º º º¸ Ò Ø × Ò Ó Ö ×Ø ÓÙÐÓÑ Ù ¸ Ö ¡ ¼ ÔÐÙ× Ú Ò × Ò Ó Ø Ò Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Ù × Ò × Ø Û ÒÒÓØ ÜÔ Ø ÒÚ Ö Ò ³º Ò ÒØ Ö Ø Ò Ý Ô ÖØ× ÓÒ Ú Ö ¬ × Ø Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¿Ü Ø ¡ Ø · ¡¡ ℄ ´¾º½¼µ ÁÒ Ò ÐÓ Ý ØÓ ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ØÓÑ Ò¸ ÓÒ ÛÓÙÐ Ò ÜØ ÔÖÓ ØÓ ³ ÓÙÔÐ ³ Ø Ø ÓÖÝ Ý ÜÔ Ò Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖº Ì « Ö Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ × Ø Ø Û Ö Ð Ò ´ µ Û Ø Ø ÙÐÐ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ä ÔÐ Ò ´ Ò×Ø Ó × ÑÔÐ × ÓÒ Ö Ú Ø Ú µ Ø Ò ÓÒ ´ µ Ø Ú ØÓÖ Ð ÕÙ ÒØ ØÝ Û × ´ µ ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ö ¡ ¼º ÁØ × Ø × ×Ô Ø× Û Ð ØÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ º Ï Ò Ò Ú Ø ÖÓÙÒ Ø × Æ
ÙÐØ × Ý ÓÒ× Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÑ ØÖÝ Ö Ù × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÒÚÐÙ ÔÖÓ Ð Ñº Ì × Ö ×ØÖ Ø ÓÒ × Ð ×× Ö¹ Ø ¬ Ð Ø Ò Ø Ñ Ø ÔÔ Öº º º Ò Ò ×ÓØÖÓÔ Ð ØÖÓÑ Ò Ø Û Ú Ù ×¸ ×Ý×Ø Ñ× Ó ÙÒ ×ÔÙØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ð Ö Ð Ú Ò ¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ÒÚ ÐÙ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑÙÐ Ø × ¡Ê ´Üµ Ê ´Üµ ´¾º½½µ Û Ö ¾ Ê × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ê Ð Ò ¼ Ü Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ú ØÓÖ¹Ú ÐÙ Ô Ò Ò Ó Ø ÒÚ ÐÙ × ÓÒ Ö Ö Ð Ò ÓÖØ Ó¹ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ Ê ¡ Ê Æ ¼ º Ì Ô Ò × ÓÒ Ø Ð× Ó Ø ÓÑ ØÖÝ ´× Õº ´¾º½ µ ÐÓÛµ Ò Ò × ÒÓØ ×Ô ¬ ÓÖ Ø ÑÓÑ Òغ Ê Ö× ÒØ Ö ×Ø ØÓ Ð ÖÒ ÑÓÖ ÓÙØ Ø × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÖÖ ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ü ÐÐ ÒØ ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ׸ º º Ø ÓÓ Ý ÊÝ Öº ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ ÓÒ × ÓÙÐ × Ý Ø Ø ´¾º½½µ ¬Ò × Ø × Ø Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Û Ú Ù º ÅÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ü ×Ø ÙØ Ø Ý ÖÖÝ ÑÙ Ö Ò Ö Ýº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ¿ Ë º ÁÒ Óº Ò Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ Û Ú Ù × ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÝ Û Ø Ñ Ø ÐÐ ÓÙÒ Ö × ´ º º ¾º ºµ Ì Ö Ø ÔÖ Ø Ð Ú ÒØ Ó Û Ú Ù × × Ø Ø Ø Ý Ö Ú ÖÝ ÓÓ Ø ÓÒ¬Ò Ò Å Û Ú ×º Ø Ð Ö Ö ÕÙ Ò × Û Ö Ø Û Ú Ð Ò Ø × Ö Ó ÓÖ Ö Ñ Ø Ö× ÓÖ Ð ×× Ö Ø ÓÒ ÐÓ×× Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÓÒ Ù
ØÓÖ× Ö º ÁÒ Ø × Ö ÕÙ Ò
Ý ÓÑ Ò׸ ÓÐÐÓÛ ÓÒ Ù
ØÓÖ× ÔÖÓÚ Ø ÓÒÐÝ ÔÖ Ø Ð Û Ý Ó ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò Ö Ø ÓÒº Å ¬ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò× Û Ú Ù × ÓÒ×ØÖ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ º º¸ ××ÙÑ Ò Ø Û ÐÐ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ØÓ Ô Ö ØÐÝ ÓÒ Ù
Ø Ò ¸ ´Ü µ ¼ ´¾º½¾µ ´Ü µ ¼ ´¾º½¿µ Û Ö Ü × ÔÓ ÒØ Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙÒ ÖÝ Ò ´ µ × Ø Ô Ö ÐÐ Ð ´Ô ÖÔ Ò ÙÐ Öµ Óѹ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ð ØÖ ´Ñ Ò Ø µ ¬ Ð º Ly Ly z y x ÙÖ ¾º Ê Ø Ò ÙÐ Ö Å Û Ú Ù º Ì ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø ÒÑÓ × Ó Ø × Ø ÖÑ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Û ÐÐ× Ó Ø Ú Øݺ Ŭ Ð ÓÖ ÓÒ
Ö Ø Ò ×׸ Ò ØÙÖÒ Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ú ØÝ Û Ø ÙÒ ÓÖÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓ×× × Ø ÓÒ ÄÝ ¢ ÄÞ º ÌÓ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û Û × ØÓ ÜÔÖ ×× Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ø Ø Ö ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ´¾º½¾µº ÓÑÔÐ Ø × Ø Ó ÙÒ
Ø ÓÒ× ÙЬÐÐ Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý ¼ ½ ½ Ó×´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ Ê Æ ¾ × Ò´ Ü Üµ
Ó×´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ ¿ × Ò´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ
Ó×´ Þ Þ µ À Ö ¸ Ò Ä ¸ Ò ¾ Æ Ü Ý Þ¸ Æ × ØÓÖ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ê ØÓ ÙÒ Øݸ Ò Ø Ó Æ ÒØ× Ö ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ½ Ü · ¾ Ý · ¿ Þ ¼º ÁÒ ¸ Ø × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ò Ö Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÝÔ ´Ü ص È « ´ØµÊ ´Üµ¸ « ´Øµ ¾ ʸ × Ú Ö Ò Ð ×׸ Ò Ò Ö Ø × Ò Å ¬ Ð ÓÑÔ Ø Ð Û Ø ´¾º½¾µº ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ê ÒØÓ ´¾º½½µ ÒØ ¬ × Ø ÒÚ ÐÙ × ØÓ ´ ܾ · ݾ · Þ¾ µ ÁÒ Ø Ô Ý× × Ò Ð ØÖÓ¹ Ò Ò Ö Ò Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑ ØÖÝ Ö ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ÑÓ ×º × Û Û ÐÐ × × ÓÖØÐݸ Ø Ò Ö Ý Ó ÑÓ ´ º º Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ×Ô ¬ ÑÓ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒµ ÖÓÛ× ÛØ ÁÒ × × Û Ö ÓÒ × ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Å ¬ Ð ¸ ÓÒÐÝ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ö Ð Ú Òغ º º Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ñ ×× Ú ÐÝ Ò ×ÓØÖÓÔ Û Ú Ù Û Ø ÄÞ ÄÝ Äܺ ÁÒ Ø × × Ø ÑÓ × Û Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö Ø Ó× Û Ø Þ ¼¸ ½ º ´Ï Ý × Ø ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ × Ø ÓØ Ò Ä Ò Ä Ý Þ ØÓ Þ ÖÓ µ Ï Ø Ø × Ý Ý Ü ÞÝ Ó ¸ ¾ · ¾ ÄÝ ´¾º½ µ ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ò × Ð Ö Ò Ü ×ÙÆ × ØÓ Ð Ð ÓØ ÒÚ ÐÙ × Ò Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê º ÖØÓÓÒ Ó Ø ×Ô Ø Ð ×ØÖÙ
ØÙÖ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê × × ÓÛÒ Ò º ¾º º Ì ÝÒ Ñ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ×
Ù×× Ò Ø Ø Üغ ß ÌÙÖÒ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÔÓ× Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê ¸ ´Ü ص Ý ´¾º½¼µ Ò ´¾º½½µ¸ Û ÜÔ Ò Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð « ´ØµÊ ´Üµ Û Ö Ø ×ÙÑ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ ÐÐÓÛ Ú ÐÙ × Ó Ø Ò Ü Ô Ö Ñ Ø Ö º ´ º º Ò Û Ú Ù ºµ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÜÔ Ò× ÓÒ Ù ¸ ¾ Ä Ò¸ Ò ¾ Æ Û Ö Ä × Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÒØÓ ´¾º½¼µ Ò Ù× Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ê ¸ Û Ó Ø Ò ¾ ¡ ½ Ä « · «¾ ¾ ºº ÓÙÔÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ × ×
Ö Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ô Ò ÒØ ÝÒ Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÓÓÖ Ò Ø × « º ÖÓÑ Ø × ÔÓ ÒØ ÓÒ¸ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ × ÐÓÒ Ø Ð Ò × Ó Ø ×Ø Ò Ö Ð ÓÖÈ Ø Ñ ¬Ò ÑÓÑ ÒØ Ø ÖÓÙ « Ä « º Ì × ÔÖÓ Ù × Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À ´ ´ ¾µ« « µº Ï Ò ÜØ ÕÙ ÒØ Þ Ý ÔÖÓÑÓØ Ò « « Ò ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò Ð Ö Ò « ¼ ℄ Æ ¼ º Ì ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ò Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ ¸ Ø Ò Ö × Ñ ¾ ½ · «« À ¾Ñ ¾ Û Ö Ø ³Ñ ×׳ Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ½ Ò ¾º½º¾¸ Û ¬Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö Û Ö ÙÔÓÒ Ø º ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ñ Ñ Ý « · ¾ Ñ ¾ À Ñ ÐØÓÒ Ò ××ÙÑ × Ø× ¬Ò Ð ÓÖÑ Ý ·½ À ¾ « × Ñ ÐÓ × × Ò × Ø ÓÒ Ñ ´¾º½ µ ÓÖ Ø ×Ô ¬ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ÑÓ Ò Û Ú Ù Ó Û Ø Ø ÄÝ ¸ ¾ · ´ Ä µ¾ ℄½ ¾ º Õº ´¾º½ µ Ö ÔÖ × ÒØ× ÓÙÖ ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ý Ø ÅÛÚ Ù º ÓÖ ÓÒ
ÐÙ Ò Ø × × Ø ÓÒ Ð Ø Ù× Ñ Û ÓÑÑ ÒØ× ÓÒ Ø ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø Ö ×ÙÐØ º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ ÓÚ ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ÖÑÓÒ Ò º Ì ÐÓ× ×ØÖÙ
ØÙÖ Ð × Ñ Ö ØÝ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ì Ò ÐÐݸ Ø ÓÒÐÝ Ø ÔÓ× Ø Ú º Ì × Ò ØÖ Ø ÐÓ× Û Ú Ù Ò×Ø Ø « Ö Ò × Ð Ö ÐÝ Ò ×× Ò Ð × Ø Ø Ò×Ø Ó Ò Ü Ô Ö× ´ µ ÐÐ Ò × ´ µ Ö ÕÙ Ð Ò ØÓ Ø Ø Ø Ø Û Ú ÜÔ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ö Ð Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ö
ÙÐ Ö Ó× ÐÐ ØÓÖ Òº Ø ÒÝ Ö Ø ¸ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ðº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ ×Ý×Ø Ñ× ÖÓÓØ× Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö ¬ Ð Ä Ö Ò Ò ´¾º½¼µ × ÕÙ Ö Ø Ò ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ ÓÙÒ ØÓ Ñ Ô ÓÒØÓ Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ À Ñ ÐØÓÒ Òº Ì Ø Û Ó Ø Ò × ÑÔÐ ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ù ØÓ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ô ¬ ØÓ Ò ÖÖÓÛ Û Ú Ù º ÓÖ Ð ×× Ö ×ØÖ Ø Ú ÓÑ ØÖ ×¸ º º Ö ×Ô ¸ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ú ØÓÖ Ð Ö × Ó Ö ÓÑ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô ÛÓÙÐ Ú Ò Ó Ø Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÔÔ Ò Ó Ø Ö Å ¬ Ð ÓÒØÓ ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓÑ ØÖݺ º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ö ¸ Ó ÓÙÖ× ¸ Ø Ô ÓØÓÒ× Ó Ø Å ¬ Ð º Ì ÙÒ Ñ Ð Ö ÔÔ Ö Ò Ó Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ × Ò Ô ÙÐ Ö ØÝ Ó Ø Û Ú Ù º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó Ð Ö ÐÓÒ ØÙ Ò Ð Û Ú ÒÙÑ Ö× Ä Ý ½ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ ÔÔÖÓ × ¸ º º Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð º Ð×Ó ÒÓØ Ø Ø¸ Ù ØÓ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò× ´¾º µ Ò ´¾º½ µ¸ ÐÐ Û Ø Ò× ÓÙØ Ø Ú ÓÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ØÓÑ Ò ÖÖ × ÓÚ Ö ØÓ Ø Ô ÓØÓÒ ÑÓ × Ó Ø Û Ú Ù º º × Û Ø Ø Ö Ô ÓÒÓÒ Ò ÐÓ ¸ Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ü Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ ÁØ × × Ò Ø Ò ×Ô Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ø Ø Ø × Ó×¹ ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ù× Ý ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ¬ Ð ¸ ×ÙÖ Ø Ú Ö ÓÙ× ÔÓ ÒØ× Ó ÒÓÒ¹Ö Ð Ø Ú ×Ø Ô Ý× ×º ÁÒ Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ ØÛÓ ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × Û ÐÐ Ö ­Ý ×
Ù×× º ¾º¾º¾ Ì ÉÙ ÒØÙÑ Î ÙÙÑ ÇÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× × Ø × Ñ Ö « Ø ÌÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ù
Ø Ò ÔÐ Ø × Ñ ÒØÓ Ø Ú ÙÙÑ Ü ÖØ Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ ÓÒ ÓØ Öº Ì × Ô ÒÓÑ ÒÓÒ × Ð Ú ØÓ Ó ×ÓÑ Ö Ð Ú Ò ÓÖ¸ º º¸ ÓÐÐÓ Ð Ñ ×ØÖݺ Æ Ñ ÐÝ Ø ÓÖ Ð Ò Ó Ý ÖÓÔ Ó ×Ù×Ô Ò× ÓÒ× Ó Ô ÖØ Ð ×¸ × Þ ¼ ½ ½ Ѹ Ò Ð ØÖÓÐÝØ ×º Ø Ð ×Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Ó Ø × ØÝÔ Û ÔÖÓÑÔØ × Ñ Ö ØÓ × ÑÓÙ× Ò ÐÝ× × Ó Ø Ð Þ Ú ÙÙÑ ÔÖÓ Ð Ñº ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ðݸ Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×ÑÖ ÓÖ × Ö ÐÝ ÙÒ Ö×ØÓÓ ´Ë ÓÙÖ ÔÓÓÖ ØØ ÑÔØ Ø Ò ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ º ¾º ºµ Ä Ø Ö Ð ×× Ð Ò ÐÓ ¸ ÕÙ ÒØÙÑ Ô ÓØÓÒ× Ü ÖØ ÖØ Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÓÒ Ñ ÖÓ×
ÓÔ Ñ ºÌ « Ö Ò ØÓ Ø Ð ×× Ð × × Ø Ø¸ Ù ØÓ Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ Ó× ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ú Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ × Ô Ð Ó Ö Ø Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ º ÓÖ × Ò Ð ÓÒ Ù
Ø Ò Ó Ý Ñ ÒØÓ Ø Ò¬Ò Ø Ú ÙÙѸ Ø Ò Ø ÔÖ ××ÙÖ Ú Ò × × Ý ×ÝÑÑ ØÖݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÖ ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø ×¸ Ø × ØÙ Ø ÓÒ × « Ö Òغ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ× × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ × Ù× Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ × ÓÛ Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÑÓ × ØÛ Ò Ø ÔÐ Ø × × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò Ø Ð Ò¬Ò Ø ÓÙØ Ö ×Ô ×º À Ò ¸ Ø ÓÖ ´ Ò× Øݵ Ö Ø Ý ÓÙØ Ö ×Ô Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ì ÔÐ Ø × ³ ØØÖ Ø³ × Ñ Öº ¼ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÓØ Öº ÓÖ ÕÙ ÒØ Ø Ú ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø × Ô ØÙÖ ¸ × ÔÖÓ Ð Ñ º ÆÌÍÅ Á Ä Ë × ÓÒ ÑÔÓÖØ ÒØ ÙÖ ¾º Î ÖÝ × Ñ Ø ØØ ÑÔØ ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ò Ø × Ñ Ö « غ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó Å ¬ Ð ÑÓ × ØÛ Ò ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø × Ò Ú ÙÙÑ × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò ÓÙØ Ö ×Ô º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø ÓÙØ× Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ò Ø ÔÐ Ø × Ð Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ º Ô ÒÓÒÑ ÒÓÒ Û Ö Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÔÐ Ý ×ÓÑ ÖÓÐ × Î Ò Ö Ï Ð× ÓÖ ×½¼ Æ ÙØÖ Ð ØÓÑ× ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ØØÖ Ø ÓØ Ö Ý ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø¸ Ø ×Ñ ÐÐ × Ô Ö Ø ÓÒ Ö¸ × Ð × Ð Ö º ÖÐÝ Ñ ÖÓ×
ÓÔ ØØ ÑÔØ× ØÓ Ð ×× ÐÐÝ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ô ÒÓÑ ÒÓÒ ÔÖÓ Ù Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø¸ Ò ÓÒ­ Ø Û Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ¬Ò Ò ¸ Û Ö ×ØÖÓÒ ÐÝ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ô Ò Òغ ÁØ Û × ÓÒ× Ö Ñ ÓÖ Ö Ø ÖÓÙ ½½ ÑÓ Ð Û Ö Ý Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø Ò Û ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Û Ò ÄÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÓ× Ò Ô Ò ÒØ Ö ¹Ð Û Û × Ó Ø Ò º Ì ×× Ò Ó ÄÓÒ ÓÒ× × × ÐÝ ÜÔÐ Ò ÁÑ Ò Ó Ø ØÓÑ×»ÑÓÐ ÙÐ × × Ò Ó× ÐÐ ØÓÖº Ì Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÓØ ÓÒ Ó Ø × Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ Ñ ×ÙÖ Ò Ø ÖÑ× Ó ×ÓÑ ÓÓÖ Ò Ø Ü¸ Ö Ø × ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ Ó ×ØÖ Ò Ø Üº Ø ÐÓ× ×Ø Ò ×¸ Ø ×Ý×Ø Ñ× ÒØ Ö Ø Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÏÖ Ø Ò ÓÛÒ ÓÙÔÐ Ó× ÐÐ ØÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ× ´× ÔÖÓ Ð Ñ µ¸ ÓÒ Ö ÐÝ Ó Ø Ò× ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ý Ý ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Î ´Öµ Ö º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ×Ù ØÐ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø × Ñ Ò ÐÝ ÒÒÓ
ÓÙ× ÓÙÔÐ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÓ Ø Ð ×× Ð ÓÙÐÓÑ ÔÓØ ÒØ Ðº ÐÓ× Ò×Ô Ø ÓÒ ´× Å ÐÓÒÒ ³× ÓÓ ÓÖ Ø Ð×µ × ÓÛ× Ø Ø ØÓ Ñ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó Ö ÓѸ Ø Å ¬ Ð ÑÙ×Ø ÒÓØ ××ÙÑ ÒØ Ö ÐÝ Ð ×× Ðº ÁÒ Ø¸ ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Å¬ Ð × ÒØ Ö Ø ×Ø ¸ Ø ÓÑ × ÔÓ×× Ð ØÓ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ Ò ÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ Ó ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó ½¼ ½½ ÂÓ ÒÒ × Ö Ú Ò Ö Ï Ð× ½ ¿ ¹ ½ ¾¿¸ ½ ½¼ ÆÓ Ð Ä ÙÖ Ø Ò Ô Ý× × Ò Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ó × ÛÓÖ ÓÒ Ø ×Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ¹ Ð × ×º Ö ØÞ ÏÓÐ ÑÓÙ× ÓÖ ÓÖ × Ò ÓÖÝ Ó ×ÙÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø ½ ¼ºµ Ò ÄÓÒ ÓÒ ½ ¼¼¹½ ¸ ¹ × ÛÓÖ ÓÒ Ú Ò Ö Ï Ð× × Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð Ø ¹ Ö
ÓÒ Ù
Ø Ú ØÝ ´ Ò ÓÐÐ Ó¹ × ÖÓØ Ö À ÒÞ¸ ½ ¼ ¹ ¾º¾º Ö ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ½ Ë ÓÑ ÙÖ ¾º ÇÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ò Ö Ï Ð× ÓÖ × Ý Å Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ Ò ØÓÑ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ÜÔÓ× ØÓ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ó Ø Å ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ ´Ú ×Ù Ð Þ Ý Û ÚÝ Ð Ò ×ºµ Ì × Ð × ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ º ÐÓ× Ý Ô ÖØÒ Ö ØÓÑ × × ÓØ Ø Ú ÙÙÑ ÑÔÐ ØÙ Ò Ø ÔÓÐ ¬ Ð Ö Ø Ý º Ì ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ¬ Ð ×ØÖ Ò Ø × Ð × ØÓ Ò Ø ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø Ò Ö Ý Ó º ÓÒ× Ö Ò ØÓÑ ÜÔÓ× ØÓ Ò Ð ØÖ ¬ Ð º Ì ¬ Ð Ú × Ö × ØÓ Ø ØÓÑ ËØ Ö ½¾ « ظ º º Ð Ú Ð × Ø Ó ÓÖ Ö Ï « ´Ü µ ¡ ´Ü µ ¸ Û Ö « × Ø ØÓÑ ÔÓÐ Ö Þ Ð Øݸ Ø × Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Å¬Ð ¸ Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ º ÓÖ Ò ØÓÑ Ò Ø ÑÔØÝ Ú ÙÙÑ Ý Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ × Ø ÖÑ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ¬ Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó × ÓÒ ØÓÑ ¸ Ø ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × « Ö Òغ Ì ÔÓ ÒØ × Ø Ø Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ Ò Ù × ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ » « ¼´Ü µº Ì × ÔÓÐ Ö Ø × ¬ Ð Û ÓÒØÖ ÙØ × ØÓ Ø ØÓØ Ð ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ ÐØ Ý ØÓÑ ´Ü µ ´ ¼ · µ´Ü µ ´× º ¾º ºµ Ì ÓÑ Ò ÒØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ð Ú Ð × Ø Ù ØÓ Ø ÔÖÓÜ Ñ ØÝ Ó ×Ø Ò ÚÒ Ý Î ´Öµ Ï « ¼ ´Ü µ¡ ¼ ´Ü µ « ¼ ´Ü µ¡ ´Ü µ «¾ Ì ´Ü ¼ µ ´Öµ ´Ü µ ´¾º½ µ Û Ö Ö Ö Ö Ò ´Öµ × Ñ ØÖ Ü ÖÒ Ð ×
Ö Ò Ø ÓÑ ØÖ Ø Ð× Ó Ø ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ´Ï Ú ×Ù ØÖ Ø Ø Ú ÙÙÑ Ð Ú Ð × Ø Ù× Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÙÒ¹ Ø Ø Ð Ó«× Øºµ ÆÓØ ´¾º½ µ ÔÖ Ø× Ø Ú Ò Ö Ï Ð× ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø ÕÙ ÒØ Ø ØÚ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ð Ñ Òظ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑ Ø¹ Ö Ú Ö ÓÚ Ö ÐÐ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × ×ÓÑ Û Ø ÒÚÓÐÚ º × ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ð
ÙÐ Ø ÓÒ ´ Ø Ð ¸ º º¸ Ò Å ÐÐÒÓÖ× ÓÓ ¸ × Ø ÓÒ ¿º½½ºµ ½¾ ÂÓ ÒÒ × ËØ Ö ½ ¹½ ¸ ÆÓ Ð Ð ÙÖ Ø ½ ½ ÓÖ × ×
ÓÚ ÖÝ Ó Ø ËØ Ö « Ø Ò ½ ½¿º ÇØ ÖÛ × ¸ ÓÒ Ó Ø ÛÓÖ×Ø Ö Ø Ö× Ó Æ Þ ÖÑ Ò × Ò º ÁÒ ½ ¿ Ù× À × Ò Ö Ó ÓÓÔ Ö Ø Ò Û Ø Û׺ ÁØ ØÓÓ Ø Ô Ö×ÓÒ Ð ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ó À ÑÑÐ Ö¸ Ê × Ù Ö Ö ËË ´ µ¸ ØÓ Ø À × Ò Ö ÓÙØ Ó ØÖÓÙ Ð º ¾ ÓÒ Ó Ø Ò× À ÈÌ Ê ¾º Î ´Öµ ÊÇÅ Ä ¾ ¿ Ö¼« ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ´¾º½ µ Û Ö ¼ × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò
Ý ØÛ Ò Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ØÓѺ ´Ì × Ô Ö ÑØ Ö ÒØ Ö× Ø Ö ×ÙÐØ Ø ÖÓÙ Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ñ ÖÓ×
ÓÔ ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ ÓÒ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò ×ºµ ¾º¿ ËÙÑÑ ÖÝ Ò ÇÙØÐÓÓ ÁÒ Ø × ÔØ Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø Ò Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ö Ý Ð ×× Ð ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Ö ÕÙ ÒØ Þ º ÑÔÐÓÝ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ × ÔÖÓØÓØÝÔ Ð Ü ÑÔÐ Û Ú × Ò Ø Ø Ø À Ð ÖØ ×Ô × Ó Ø × Ø ÓÖ × «ÓÖ « Ö ÒØ ÒØ ÖÔÖ ¹ Ø Ø ÓÒ׺ Ç Ô ÖØ ÙÐ Ö Ù× Û × ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ô ØÙÖ Û Ö Ý Ø ÓÐÐ Ø Ú Ü Ø Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × ÕÙ Ö Ø ×Ø ØÙ× Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ô ÖØ Ð ×º ËÙ×Ô ÓÙ×Ðݸ ÓØ Ü ÑÔÐ × ×
Ù×× Ò Ø × Ø Üظ Ø ÖÑÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ ×¸ Ð ØÓ Ü ØÐÝ ×ÓÐÚ Ð ¸ Ö ¬ Ð Ø ÓÖ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø × ÓÒÐÝ Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÓÖ × Ø Ø ÓÒÐÝ Û ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Û ÐÐ × × ÑÔÐ º º º Ø Ü Ø ×ÓÐÚ Ð ØÝ Ó Ø ØÓÑ Ò ÛÓÙÐ Ú Ò ÐÓ×Ø Û Ò
ÐÙ Ö ÓÖ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ò ÔÓÛ Ö× Ó Ø Ð ØØ ×ØÓÖØ ÓÒ ÑÔÐ ØÙ º ËÙ Ø ÖÑ× ÛÓÙÐ Ò Ö Ø Ö Û Ú ¹Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ ×º ÈÙØ « Ö ÒØÐݸ Ô ÓÒÓÒ× ÛÓÙÐ Ò ØÓ × ØØ Ö Ó« ÓØ Ö ÓÖ ÒØ Ö Øº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø Ö ×Ø ØÙ× Ó Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × × ÐÓ×Ø ÓÒ Ø Å ¬ Ð × ÐÐÓÛ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ñ ØØ Ö ¬ Ð º Æ Ð ×× ØÓ × Ý¸ ÒØ Ö Ø Ò ¬ Ð Ø ÓÖ × Ö Ò¬Ò Ø ÐÝ ÑÓÖ ÓÑÔРܸ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× Ö ×Ó Öº Ì Ò ÐÐݸ Û Ú × Ò Ø Ø Ø Ô ÓÒÓÒ»Ô ÓØÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ¬ Ð Ø ÓÖ × ×
Ù×× Ò Ø × ÔØ Ö ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ×
Ù×× ×Ó Ö ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ Ð ÑÔ× ÓÒ Ø ÙÐÐ ×Ô ØÖÙÑ Ó Ú ÒØ × Ó Ø × Ð Ò Ù º ÁÒ Ø¸ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ Ö ÔÖ × ÒØ× ÒØÖ Ð¸ Ò ×ØÓÖ ÐÐÝ Ø ÓÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖݺ Ì Ò ÜØ ÔØ Ö × ÚÓØ ØÓ ÑÓÖ ÓÑÔÖ Ò× Ú ×
Ù×× ÓÒ Ó ÓØ Ø ÓÖÑ Ð ×Ô Ø× Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ð Ò Ù º ¾º º ÈÊÇ ¾º Ä Å Ë ¿ Ì ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø É½ ÔÔÐÝ Ò Ø Ö Ò Ò ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ò× Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ä ¹ ¾ Ñ ¾ Ñ£ ¾ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¡ ¾ Ä ܾ ℄ Ѿ ¾ ܾ ¾ ¾ £ ¿ Ä ℄ Ѿ Ѿ ¾ ¾ Ò Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ½ Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ ¾ × Ü ¾ ÆÓØ Ø Ø Ò º Ø ¬ Ð × ÓÑÔРܺ℄ ×Ø Ø Ä Ö Ò Ò Ò× ØÝ º Ò ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Ý Ñ Ò Ù× Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ¹Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒº ËØ ÖØ Ò Û Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¾º¸ Ó Ø Ò Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò× Øݺ ÁÒØÖÓ Ù Ò ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ ÕÙ ÒØ × Ø À Ñ ÐØÓÒ Òº Ä ½ Ü ℄ ɾ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ×
Ù×× ÓÒ Ò Ø Ò Ó Ð Ò Ø Ä × ÜÔÖ ×× Ð ØÙÖ ×¸ Ô Ö Ó ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ð ×Ø Ý Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À Û Ö Ø ¾ ½ ¾ · × ´Ü µ¾ ¾Ñ ¾ ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ü ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø Æ´Ü Ü¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ ´ µ ¬Ò Ò Ø ½ Ľ ¾ ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ Ä ¼ Ü § ´Üµ ´Üµ Ü ½ Ľ ¾ ´Üµ ´Üµ È Û Ö Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ×ÙÑ ÓÚ Ö ÐÐ ÕÙ ÒØ × ÕÙ × ¹ÑÓÑ ÒØ × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ ÁÒ Ø ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø À ´
µ ¬Ò Ò ½ ¾Ñ Ö Ñ ¾ × · ¾ · ¾ ½ Ñ ¾ ¦ Ü ¾ Ñ Ä Ñ¾ ¸ ¼℄ Æ ¼º × Ø ÓÖÑ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Û Ö ´ × Ñµ½ ¾ Ú × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÒÓÒ Ð Ý ℄ Æ ¼¸ Ò ¼ ℄ ¼º ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¼ ´ µ Ò ÐÐݸ Û Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ Ý À · ½ ¾ É¿ ÄÓÒ ÓÒ× Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÜÔÐ Ò Ò Ø ÓÙØ ÖÓÑ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÚÒ Ö Ï Ð× ÓÖ ×Ø ÖØ× Ô¾ Ñ ¾ Ô¾½ · ½ · Ó ´Ü¾½ · ܾ¾ µ · Ñà ܽ ܾ ¾Ñ ¾Ñ ¾ Û Ö Ü × Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÒ Ó ØÛÓ ØÓÑ× ½ ¾º Ì ØÓÑ× Ö ÓÙÔÐ Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Û Ö Ø ÔÓÐ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ü Ò Ã Õ ¾ ´ÑÖ¿ µ Ò Ô×ÙÐ Ø × Ø Ø Ð× Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒº À Ö Ö ÒÓØ × Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø ØÓÑ× Ò Õ × ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ØÓÖº ÓÑÔÙØ Ø ×Ô ØÖÙÑ Ó Ø ØÛÓ¹Ô ÖØ Ð ×Ý×Ø Ñ ×
Ö ÝÀ Ò ÚÖ ÝØ Ø Ø ÔÓÐ ÓÙÔÐ Ò Ð × ØÓ ÐÓÛ Ö Ò À Î ´Öµ þ ¿ Ó Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ýº Í× Ò Ø Ø Ø Ð¾ ××¾ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ × Ö Ø ÓÒ Ð Ú Ò Ý « ¾ ´Ñ ¾ µ Ø × ÓÑ × Î Õ Ö« º Ò ÐÐݸ Ù× Ò Ø Ø Ø ¾ ÚÖ Ó Ø ÓÑ ØÖ ØÓÖ Õ ÕÙ Ð× ¾ Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý Ø Ö ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ø Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö Ø Ö Ó ³Ö г ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ¸ Û Ö ÓÚ Ö Ø Ö ×ÙÐØ ´¾º½ µº ¾º º ÈÊÇ Ä ¾º º½ Å Ë Ì Ò×Û Ö× ½ ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÒ ÑÙ×Ø Ò Ö Ð × Ø Ò Ð ØÙÖ ×º º º¸ ÓÖ × ¾º¸ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä´ ÆË ÖÓÑ Û Û Ó Ø Ò Ø Ä · ܾ ܾ Ä ØÓ Ø £ Ä Ö Ò ÖÚ ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡ ¾ · ¿ · ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡£ Ñ ¼ Ò ¸ ÓÒ ¬Ò × Ø × ܾ Ñ ¾ Ø Ä · ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ Ð× Ø ½ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø Ä · ÔÔÐ ÕÙ Ø ÓÒ · ¯ ܾ · ¯ܾ µ Ä´ ܾ µ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò× Ü ¾ · ¿ Ñ ܾ × ¼ ¼ Ñ ¾ ¾ · ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ ¼ ¼ Ò ÐÐݸ ØÙÖÒ Ò ØÓ × º¸ Ø × Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò Ö Ð × Ø ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ¬ Р׺ Ë Ò Ø Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ× ­Ù
ØÙ Ø Ò Ô Ò¹ ¼ · ¼¼ ÒØÐݸ Û Ò ÓÒ× Ö Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò ÒØÐݺ Ë Ô Ö Ø Ò ÒØÓ Ø× Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ׸ Ò ÔÔÐÝ Ò Ú Ö Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÓÒ Òظ ÓÒ Ó Ø Ò× ¾ ¼ × ¾ ¼ Ñ Ü ¾ ¼¼ × ¾ ¼¼ Ü ¼ ¼ Ñ ÁÒ Ø¸ Ø × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø £ Ò ØÖ Ø × Ò Ô Ò Òغ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ £ Ó Ø Ò× ¾ × ܾ Ñ ÓÖ × ¾º Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÒ Ù Ø ØÓ Ø Ì ¼ ¬Ð × ÚÒ Ý Ä Ñ À Ñ ÐØÓÒ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ × ¾º × Ú Ò Ý À Ä ¾ × ¾ ´ ¾ µ¾ ¾Ñ ¾ Ü ÔÔÐÝ Ò Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´Üµ ´Ü¼ µ℄ Æ ´Ü ܼ µ¸ Ò ÔÖÓÑÓØ Ò Ø Ð ×× Ð ¬ Ð × ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Òº ÁÒ ÓÙÖ Ö ×Ô ¸ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø × Ø × Ñ ÓÖÑ × Ø Ø ×
Ù×× Ò Ð ØÙÖ × Û Ø Õ¾ Õ º · À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ¾ ´ µ Í× Ò Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ó Ø Ä ½ Ä ¼℄ Ä Ü ¼ ¼ Þ ´ µ ÓÖÑ Ò¸ Ù× Ò Ø Ä ¼ Ü Ä ½ Ä ¼ ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ¾ ¾Ñ ¼ ½ Ä Ä ¼ ܼ Æ Ü· ¼ ܼ Þ Æ´Ü Üß¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ℄ ¼ ß ¼ ´ µÜ¼ Ü Æ Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ½ ¾Ñ ´ · ¼ µÜ Ü ¼ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø ½ ¾Ñ ¼ Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÔÔÐ ØÓ Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ú ÖØ × º ´
µ Í× Ò Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ú ÓÚ ¸ ÓÒ ¬Ò × Ý℄ ¼ ´ µ ÁÒÚ ÖØ Ò Ø ¾ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ½¾ Í× Ò Ø ¾Ñ ÒØ ØÝ ½ ´ ¾Ñ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ØÓÒ Òº ¿Ï Ø ÓÒ¸ Í ¼℄ Æ ¼℄ À Ñ ÐØÓÒ Ò × Ý Ý℄ ¼ ¼ ×Ø ¹ ¼ ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ ¬Ò × Ñ · Ý · µ· × ¾ ¾ ½¾ ¾ ¾ Ý · ½ Ý · Ý· Ý Ý · ¾ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û Ó Ø Ò Ø ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ À Ñ Ð¹ ÔÓØ ÒØ Ð Í Ó Ø ´Ü½ ܾ µÌ Ò Ò Ý ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÜÌ Ü¸ Û Ö ÜÌ Ó× ÐÐ ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ Ò Ñ ØÖ Ü ÒÓØ ¹ Ñ ¾ à ¾ à ¾ Ø ÓÒ Ð Þ Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ Í Í Ì Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ÓÓÖ Ò Ø × Ü ×Ý×Ø Ñ ÓÙÔÐ × ÒØÓ ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ À ½¾ Ô¾¼ Ñ ¾ ¾¼ · Ü ¾Ñ ¾ ÍÌ Ü Ü¼ ¸ ¾º º ÈÊÇ Ä Å Ë Ì Û Ö Ø Ò Û Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × ½ ¾ Ѿ ´ Ó¾ ¦ à µ½ ¾ Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÒÚ ÐÙ × Ó Ø Ñ ØÖ Ü º Ì ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ú Ò Ý ¼ Û Ð × Ý Ò ÑÓÙÒØ Î ½ ´ ¾ à ¾Ó¿ ½· ¾µ ¾ Ã Ó ¿ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø Ó Ò Ö ÝÓ Ø ×ÓÐ Ø ØÓÑ׺ Ý À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ÔØ Ö ¿ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ × Ø ÓÒ Ì Ñ Ó Ø × × Ø ÓÒ × ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò ÔÔÐÝ Ø Ñ Ø Ó Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ × Ø ÓÒº Ì ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø × Ø ÓÒ Ó
Ù× × ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û Ð Ø Ö Ñ Ò Ö × ¹ ÚÓØ ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ï Û ÐÐ ÒÚ ×Ø Ø Ø Ô Ý× × Ó Ö Ò× ØÝ Û Ú ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Û Ö ×¸ ×Ô Ò Û Ú × Ò ÕÙ ÒØÙÑ À × Ò Ö ´ ÒØ µ ÖÖÓÑ Ò Ø¸ Ø Û ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ó× ×¸ Ò Ø Ð ØÖÓÒ¹Ô ÓÒÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ð Ø Ö ÔØ Ö× ÑÓ×Ø Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ð ×× × Û ÐÐ Ö Ú × Ø ÖÓÑ « Ö ÒØ Ô Ö×Ô Ø Ú ×º ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ÔØ Ö Û Ú Ò
ÓÙÒØ Ö ØÛÓ ¬ Ð Ø ÓÖ × Ø Ø ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ð Ò Ù Ó ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ º º ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÓÒ Ø Ð Ö Ó ÖØ Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× ½ º Ì Ö Ú Ò ØÛÓ Ö Ñ Ö Ð Ø× ÓÙØ Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ö×ظ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÑÔ Ø Û Ý Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð ×Ô Ó Ü Ø Ø ÓÒ× Ò Ø × ×Ý×Ø Ñ׺ ´Ì Ö Û × ÒÓ Ò ØÓ ÜÔÐ ØÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ñ ÒÝ Ô ÖØ Ð ×Ø Ø × × ÛÓÙÐ Ø × Ò Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó ³ÓÖ Ò Öݳ Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×ºµ Ë ÓÒ ¸ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò
Ó Ò × ÑÔÐ × Ø Ó ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ º Õº ¾º µ Ö Ø Ö Ø Ò Ò ×ÓÑ ÜÔÐ Ø À Ð ÖØ ×Ô Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº Ô ÖØ ÖÓÑ ÖØ Ò ×Ø Ø ÔÔ Ð¸ Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ ÒÓØ Ó ÑÙ Ö Ð ¹ Ú Ò Ø Û Ö ÒÓØ ÓÖ Ø Ø Ø Ø Ø ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ð Þ ØÓ ÓÑÔÖ Ò× Ú Ò ÐÝ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ò Ò Ö Ðº ÁÒ Ø¸ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÒ× Ö Ø ¬Ö×Ø Ñ ÓÖ ÓÖÒ Ö×ØÓÒ ÓÒ Û Ø Ø ÓÖ Ø ¹ Ð Ö Ñ ÛÓÖ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖÝ Û × Ù Ðغ × ×Ù ¸ ÜØ Ò× Ú ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ× ØÓ Ø ÓÒ ÔØ Ò ÓÙÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´× ¸ º º¸ ÝÒÑ Ò ℄µº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ú ÐÓÔ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ò ÙÐÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ö ÓÙÖ ÙØ Ö Ø Ö ÔÖÓ ÔÖ Ñ Ø ÐÐÝ Ý ¬Ö×Ø ÑÓØ Ú Ø Ò Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø× × Ð Ñ ÒØ׸ ÓÐÐÓÛ Ý ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ú Ö× ÓÒ Ó ×Ø Ò Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × ´Ø Ò Ñ ØÖ Ü Ð Ñ ÒØ׸ ½ ÁÒ Ø ÓÔ Ò ÓÒ Ó Ø ÙØ ÓÖ× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³ × Ó× Ò ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݺ À ×¹ ØÓÖ ÐÐݸ Ø × ÒÓØ Ø ÓÒ Û × ÑÓØ Ú Ø Ý Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö Ó×Ø Ö× Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× × ×
Ö Ø ³ÕÙ ÒØ Þ ³ ÙÒ Ø׺ ÙÒ Ñ ÒØ ÐÐݸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ÒÓ ×Ù Ø Ò Ð ³ØÛÓ³ ×ÙÔ Ö ÑÔÓ× ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ×Ø Ô× Ò × Ò Ð ¹ ÓÖ Ñ ÒÝ¹Ô ÖØ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×º Ï ØÛ Ö Ð Ò Û Ø × × ÐÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ¹ Ù×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ³¬Ö×Ø Ò ÓÒÐÝ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ø ÓÖݺ ¼ À ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ Ò Ò × ×¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× Ø
ºµ Ì × ÓÒ Ô ÖØ Ó Ø Ô Ö Û ÐÐ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø Ú ÐÓÔ Ò ­Ù Ò
Ý Ò Ø Ñ Ø Ó Ý Ö ×× Ò ÒÙÑ Ö Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ê Ö× Ñ Ð Ö Û Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ñ Ý Ö ØÐÝ ÔÖÓ ØÓ Ø × × Ø ÓÒ׺ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ ØÓ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ¿º½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ï Ò ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ý Ö Ô ØÙÐ Ø Ò ×ÓÑ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÒÓØ ÓÒ× Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ Ò¹ ØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÓÖÑÙ ÐØ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ù Ó ×ÝÑÑ ØÖ Þ » ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ ÓÒ× Ö Ø ´ÒÓÖÑ Ð × µ × Ø Ó Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò Ó ×ÓÑ × Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð À Ñ ÐØÓÒ Ò À ¸ À ¯ Û Ö ¯ Ö Ø ÒÚ Ð٠׺ Ï Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ¾¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÖÑ ÓÒ× ´ Ó×ÓÒ×µ ÔÓÔÙÐ Ø Ò Ø Ð Ú Ð× Ò ¼ Ú Ò Ý Ø ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ ´×ÝÑÑ ØÖ Þ µ ÔÖÓ Ù
Ø ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ · ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ÁÒ Ø Ö Ö Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ ¼ Ô½ ´ ª ¼ ¼ ª µ ´¿º½µ ´ µ ¾ Û Ö ½ ÓÖ ÖÑ ÓÒ× Û Ð ½ ÓÖ Ó×ÓÒ×¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÜÔÐ Ø ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× × Ò ×× Ø Ø Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð Ò ×Ø Ò Ù × Ð ØÝ ÓÖ ´ ÖÑ ÓÒ×µ Ó×ÓÒ× Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ØÓ ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ ´×ÝÑÑ ØÖ µ ÙÒ Ö Ô ÖØ ¹ Ð Ü Ò º ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Æ ¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ ½ ¾ Æ Ô Æ ½ ɽ ¼Ò È ´ µ´½ Ô Ö È µ ¾ Ƚ ª Ⱦ ª ÈÆ ´¿º¾µ Û Ö Ò × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð × Ò ×Ø Ø ´ ÓÖ ÖÑ ÓÒ׸ È ÙÐ Ü
ÐÙ× ÓÒ Ò ÓÖ × Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ò ½µ ß × ¬ º ¿º½º Ì ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ Æ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø ¾ ÒÖ Ó ÖÑ ½ ¼½¹½ ´Ð ص Ò Ë ØÝ Ò Ö Ò Ø Ó× ½ ¹½ ´Ö ص ÖÑ Û × Ñ ½ ¿ ÆÓ¹ Ð Ä ÙÖ Ø Ò È Ý× × ÓÖ × ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒ× Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò Û Ö Ó Ø Ú Ð Ñ ÒØ× ÔÖÓ¹ Ù Ý Ò ÙØÖÓÒ ÖÖ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÖ × Ö Ð Ø ×
ÓÚ ÖÝ Ó ÒÙ
Ð Ö Ö Ø ÓÒ× ÖÓÙ Ø ÓÙØ Ý ×ÐÓÛ Ò ÙØÖÓÒ׺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ½ ÌÁÇÆ × Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ½ ÒÓØ × Ø Ô Ö ØÝ Ó Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Æ ¸ Ò Ô ÖÈ È º ´Ô Ö È ½´ ½µ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò×ÔÓ× Ø ÓÒ× Ó ØÛÓ Ð Ñ ÒØ× Û Ö Ò × Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒԴȽ É È¾ ¡ ¡ ¡ÈÆ µ ØÓ Ø× ÓÖ Ò Ð ÓÖÑ ´½ ¾ ¡ ¡ ¡ Æ µ × Ú Ò ´Ó µµº Ì ÔÖ ØÓÖ ½ Æ Ò ÒÓÖÑ Ð × × Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÖÑ ÓÒ × ¸ Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÒÓÛÒ × ËÐ Ø Ö Ø ÖÑ Ò Òغ Ò ÐÐÝ ÒÓØ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ù× ÙÐ ØÓ ××ÙÑ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ¬Ò Ò Ø ×Ø Ø ½ ¾ Æ ØÓ ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ ×ÓÑ ÓÒÚ ÒØ ÓÒº ´ º º ÓÖ Ü ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÓÖ Ò Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ñ Ø ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ Ü½ ܾ ÜÆ ºµ ÒÝ Ò Ø ÐÐÝ ÒÓÒ¹ ÓÖ Ö ×Ø Ø Ò ÖÓÙ Ø ÒØÓ Ò ÓÖ Ö ÓÖÑ Ø Ø Ó×Ø Ó ¸ Ø ÑÓ×ظ Ñ ÒÙ× × Òº ελ ε4 ε3 ε2 ε1 ε0 nλ nλ 0 0 1 1 1 2 1 3 Fermions ÙÖ ¿º½ Ë Ñ Ø Ó×ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Bosons Ö Ñ × ÓÛ Ò Ó ÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö× ÓÖ Ò Ö ÖÑ ÓÒ Ò Ï Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ð ´¿º¾µ Ò Ù× ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÙÐÐ À Ð ÖØ ×Ô ¿ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ ÑÓÑ ÒØ× Ø ÓÙ Ø × ÓÛ× Ø Ø Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ò Ø Ð ×Ø ÓÒÚ Ò ÒØ º ÁØ Ø × Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ô Ø Ø Ø ØÙ Ð ÛÓÖ Ò Ò Ø Ð Ò Ù Ó ´¿º¾µ Û ÐÐ Æ
ÙÐغ º ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÚ ÖÐ Ô Ó ØÛÓ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÖÑ ¾ ´Æ µ « Ö ÒØ ÔÖÓ Ù
Ø׺ º Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ º ÀÓÛ¹ Ú Ö¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ×Ø Ø ×Ø Ð Ñ Ò × Ø Ø ÓÖ Æ Ç´½¼¾¿ µ Ø × ÑÙ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ö Ò ÒÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Û Ö Ý Æ × ÐÐÓÛ ØÓ ­Ù
¹ ØÙ Ø º ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ º ÁÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ× ÓÒ Û ÐÐ Ó Ø Ò × ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ð ¸ Ï Ó Ô ÖØ Ð ÒØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ø ÖØ Ò ×Ô ¹Ø Ñ ÒÒ Ð Ø ÓÒ Ø ×ÓÑ Ð Ø Ö Ø Ñ ´Ü¾ ؾ µ º Á ÐÐݸ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ×ÙÔÔÓÖØ× Ø ÒØÙ Ø ÓÒ «ÓÖ ÝØ Ò Ò ¿ Ø × Ø ÑÔÐ ØÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ´Ü½ ؽ µ ÓÐÐÓÛ Ý ÛÓÙÐ ÛÓÖ Û Ø Ö ÔÖ × ÒØ ¹ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ù ÔÖÓ ×× ×º Áº º Ú À Ð ÖØ ½ ¾¹½ ¿ À × ÛÓÖ Ò Óѹ ØÖÝ Ø Ö Ø ×Ø Ò­Ù Ò Ò Ø Ø Ö Ø Ö Ù
Ð º ×Ý×Ø Ñ Ø ×ØÙ Ý Ó Ø Ü¹ ÓÑ× Ó Ù
Ð Ò ÓÑ ØÖÝ Ð À Ð ÖØ ØÓ ÔÖÓÔÓ× ¾½ ×Ù Ü ÓÑ× Ò Ò ÐÝ× Ø Ö × Ò ¬ Ò º À ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ñ ÒÝ Ö × Ó Ñ Ø Ñ Ø ×º ¾ À Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ø Ò Ø ÒØ Ò Ð × Ø Ø ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó Ó Ò Ú Ù Ð ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ö Ø Ö ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó ÐÐ ÓÒ×Ø ØÙØ ÒØ× Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ðº Ì ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ò ÜØ ×Ù × Ø ÓÒ¸ Ó × ÒÓØ ×Ù« Ö ÖÓÑ Ø × ¬ Ø׺ ¿º½º¾ Ì ÔÔ Ö ØÙ× Ó Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ï Ò Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ Ó ÑÓÖ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ ¹ Ò × Û Ø Û ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× Ä Ø ª ÒÓØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ö Ö Ò ×Ø Ø ÐÝ Ò Ò Ø ÙÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý À Ð ÖØ ×Ô º ª Û ÐÐ ÐÐ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø È Ý× ÐÐݸ Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ³ ÑÔØݳ ×Ø Ø Û Ø ÒÓ ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × ÔÖ × Òغ Æ ÜØ ÒØÖÓ Ù × Ø Ó ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ö Ó ÒØ× Ý ¸ × ÓÐÐÓÛ× ª Û Ö Ø ¼ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ØÓÖ Æ Æ Æ Ý ª ½ ½ ´¿º¿µ Æ ¾ ½ ÔÉ Ò ´ÆÓØ Ø Ø Ù ØÓ ½ ½¸ Æ ½ Ò Ø ÖÑ ÓÒ × ºµ Ì × ¬Ò Ø ÓÒ× Ö Ö ÖÓÑ ÒÒÓ ÒØ Ò × ÖÚ ×ÓÑ ÕÙ Ð ¬ Ø ÓÒº Ö×ØÐݸ Ò ÓÖ Ö ÒÓØ ØÓ Ø ÓÒ­ Ø Û Ø Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× Ú ØÓ ÙЬÐÐ Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý Æ ¼ Ý Ý ´¿º µ ¼ Û Ö ℄ · × Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ ´ ÒØ ¹
ÓÑÑÙØ ØÓÖµ ÓÖ Ó×ÓÒ× ´ ÖÑ ÓÒ×µº Ì ÑÓ×Ø ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ý ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × ØÓ Ø Ø Ø ¬¹ Ý Ý ª Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ò ×× Ø Ø Ø Ð ×Ø ØÛÓ ÒØ × Ó ´¿º µº ÌÓ Ú Ö Ý Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ¸ ÓÑÔÙØ Ø× ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø Æ ´¿ ¿µ ª ݪ ª ´ µ Ý · Ý℄ ª ´¿ ¿µ Ë Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø × ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ ª ª ¸ ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Û Ø Ý℄ ÑÙØ ØÓÖ Æ × ÒÚ Ö¬ º º ª Ý℄ ª ¹ÒÙÑ Ö Ú ÐÙ Ý℄ Æ Î Ö Ý Ø Ò Ö Ð Ú Ð ØÝ Ó Ø ÒØ ØÝ Ý Ø Ò Ø× Ñ ØÖ Ü Ò Ö ØÖ ÖÝ ×Ø Ø × ½ Ò º À ÒØ× Ê ÔÖ × ÒØ Ø Ö Ö Ò Æ Æ ½ ´¿º¿µ Ò Ù× Ø ÒÓÛÒ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ ÒÝ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ Ø Ò Ö Ð ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÓÒ× Ö Ø × Æ ½¸ ¬Ö×غ ´ Ø Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ Ó ÓÙÒ Ò Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ¸ × Ø ÓÒ ½º ºµ Ü Ö × º Ð Ñ ÒØ ØÛ ×Ø Ø × Ø ÖÓÙ ÌÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ÔÖÓÓ Ò × Óѹ ÓÖ ¸ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ø ÓÙØ Ö
ÙÑ­ ܺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ¿ ÌÁÇÆ Ø Ú Ò Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó ´¿º µ × ÙÒ Ö×ØÓÓ ¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÚ Ö Ñ Ò ÒÓÒ¹ ØÖ Ú Ðº ØÙ ÐÐݸ ÕÙ Ø ×ØÖÓÒ ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÒÑ ÓÖ ÒÝ Æ ¸ Ø Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ý ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó × Ø Ó Æ ¹ Ò Ô Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö¹ ØÓÖ× Ý ØÓ ÙÒ ÕÙ Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ ÒØ Ð× Ø Ø Ø ×Ø Ø × Ò Ö Ø Ø ÖÓÙ ´¿º¿µ Ú ÐÐ Ö Ø Ö ×Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò¹ ÐÙ Ò ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ø ÓÖÖ Ø ×ÝÑÑ ØÖ × Ø ÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ø Ð× Ó Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ´¿º¾µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ´¿º¿µ Ò ´¿º µ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Û Ö Ö ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ô Ó Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´º º Ø ÓÓ Ý Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ºµ À Ö ¸ Ø Ò ÔÖ Ñ Ø ÔÓ ÒØ Ó Ú Û¸ Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ú Ð ØÝ Ó Õ׺ ´¿º¿µ Ò ´¿º µ Ò ÜÔÐÓÖ Û Ø Ò Ó ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ö ×ÙÐØ׺ Ï ¬Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × Ø ÝÐÓÖ Ñ ØÓ Ö ×× Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø Ú ÖÝ Ò Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öº ÌÓ × Ø ×¸ Ð Ø Æ Ø À Ð ÖØ ×Ô É Ó ×Ø Ø × Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ ¸ º º Ø Ð Ò Ö ×Ô Ò Ó ÐÐ ×Ø Ø × ½ ¡ ¡ ¡ Æ Æ Æ ½ Ý ª Ó Ø Ò Ý Æ ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÔ ÖØÓÖ× Ý ØÓ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÙÐÐ ×Ô ÓÒØ Ò Ò ÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý ×Ø Ø × ´Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öµ × ÐÐ Ø Ó ×Ô ¸ º ÁØ × ¬Ò × Ø Ö Ø ×ÙÑ ¨½Æ ½ Æ ´× º ¿º¾µ Ó ÐÐ ×Ù ×Ô × Æ º Ò Ö Ð ×Ø Ø Ó Ø Ó ×Ô ×¸ Ø Ö ÓÖ ¸ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ×Ø Ø × Û Ø ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð ×º Ï Ð Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ Ó × ÒÓØ ÐÓ× Ò Ò Ú Ù Ð Æ ³×¸ Ø Ó × ×Ó Ò º ÁÒ ¸ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ý Æ Æ ·½ Ò
Ö × × Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Û Ð Ø ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ Ð×Ó ÐÐ ÒÒ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ× ÐÓÛ Ö Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö ´ º º ¿º¾ºµ Æ Æ ½ º Ü Ö × º Í× Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´¿º µ ØÓ Ú Ö Ý Ø Ð ×Ø ×Ø Ø Ñ Òغ Ò ÐÐݸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ × Ù× Û Ø Ð Ò Ù Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Р׺ ÌÓ ÔÔÖ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ð Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ÓÙÖ Ö Ö Ò ×Ø Ø × Ü ¬Ò Ö Ð ×Ô × ×º ´ ÓÖ × × Ò × Ò ÓÒÒ ¹ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ × ÐÓÛºµ Ï Ø Ò Ú ÓÒ Ô Ö Ó ÒÓÒ ÐÐÝ ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ´ Ü ÝÜ µ¸ ÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ×Ô º ÓÔ Ö ØÓÖ¹Ô Ö ×
Ö × ß × Ü ÑÔÐ ¬ Ò ÔØ Ö ¾ ß × Ò Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ ´ Ð × ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ µ Ð Ú Ò Ø Üº ´ ÓÖ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÔ Ö ¹ Ý ØÓÖ× ´ µ¸ Ö Ñ Ñ Ö × Ø ÓÒ ¾º½º½ºµ Ì ´
ÓÒØ ÒÙÙѵ ×× Ñ ÐÝ Ó ÓÔ Ö ØÓÖ× Ü ÝÜ ×
Ö × Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð º ÌÓ ØÙÖÒ Ø × Ö Ø Ö ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÒØÓ Ú ÐÙ Ð ØÓÓÐ a ...

3 ω2 ω1 k1 ÙÖ ¾º¿ Ë Ñ Ø Ö Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × k2 k k3 Ö Ñ Ú ×Ù Ð Þ Ò Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø Ö × × Û Ø Ò
Ö × Ò Ò Ö Ý º ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý℄ ¼ Æ ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Þ Ò ´¾º µ Ý Ý℄ ¼ ¼℄ ¼ ¼ Ý µ Ø × ÒÓÛ ×ØÖ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× ´ µ Ò Ø ÖÑ× Ó ´ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÒØÓ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ó× ÐÐ ØÓÖ ÓÖÑ À Òº Ì Ý · ½ ¾ ´¾º µ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ö Ò ´¾º µ ÕÙ Ø ÓÒ× ´¾º µ Ò ´¾º µ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× ×º Ì À Ñ ÐØÓÒ Ò À Ø × Ø ÓÖÑ Ó ×ÙÑ Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ× Û Ø Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × º ÆÓØ Ø × ÓÖ Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø × ¬Ò Ø ÓÒ׸ Ö ÐÐ Ø Ø Ý Ò Ý º ÍÒ Ö Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ó Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÐÓÛ Ò ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÙÔÓÒ Ø Ò Ø À ÖÑ Ø Ò Ó Òغ ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ Ø Ø ¼ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Û Ø ÐÓÒ Û Ú Ð Ò Ø ¸ ¼º Ü Ø Ø ÓÒ× Û Ø Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ö Ò Ö ÐÐÝ ÐÐ Ñ ××Ð ×× Ü Ø Ø ÓÒ׺ Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÖÓÙ × Ø ´Ò½ Ò¾ µ Ó Ò ÕÙ × ¹ Ô ÖØ Ð × Û Ø Ò Ö Ý º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ó Ø ÖÑÓÒ Ò Ö ØÓ ÒØ ¬ Û Ø Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ×ÓÐ º ÔÐÓØ ÓØ ³Ö г Ô ÓÒÓÒ Ü Ø Ø ÓÒ Ò Ö × × × ÓÛÒ Ò º ¾º º ÆÓØ Ø Ø Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ò Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÙÖ × ÑÔÐ ×Ø ÑÓ Ð Ò Ò ×Ô Ø Ó Ø Ø Ø Ø Ø ×Ô ØÖÙÑ Û × Ö ÓÖ ÓÖ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÓÐ Û Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÙÒ Ø ÐÐ ´ÙÒ Ú Ö× Ð ØÝ µº Ï Ð Ð Ò Ö ×Ô Ö× ÓÒ Û × ØÙÖ ÐÖ Ý Ó Ø Ð ×× Ð ×ÓÙÒ Û Ú ×¸ Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ×Ô ¬ Ø Ú× ÐØÓ Ø Ö ÒÓÒ¹
Ð ×× Ð ÁØ × Ð Ø × Ò ´ Ò×Û Ö µ Ü Ö × ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ× Ö ×ÓÐÚ × Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÔÖÓ¬Ð Ó Ø ×Ô ¬ Ø ×
Ù×× Ò × Ø ÓÒ ½º½º¾º ÓÖ ÙÖØ Ö ×
Ù×× ÓÒ Ó Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ò ØÓÑ Ð ØØ × Û Ö Ö ØÓ Ã ØØ Ð¸ ÔØ Ö ¾º ÙÖ ¾º ÌÝÔ Ð Ô ÓÒÓÒ ×Ô ØÖ Ó ÖÝ×Ø Ð Û Ø Ð ØØ º Ì Ø × × Ò× Ø Ú ØÓ ÓØ ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ´Ä µ Ò ØÖ Ò×Ú Ö× ´Ì µ ÓÙ×Ø Ô ÓÒÓÒ׺ ÆÓØ Ø Ø ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ × Ð Ò Öº ¾º¾ ÉÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ì Ò Ö Ð ØÝ Ó Ø ÔÖÓ ÙÖ ÓÙØÐ Ò ÓÚ ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å ¬ Ð Ø ÓÒ ´½º¿¼µ ÔÖÓ × Ò Ò ÐÓ Ý ØÓ Ø ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ×Ý×Ø Ñº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ö Ö ÒÙÑ Ö ÔÖ Ø Ð « Ö Ò × Û Ñ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å¬Ð ÑÙ Ö Ö ´ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò µ ÜÔ Ö Ò Ö×ظ Ø Ú ØÓÖ Ð Ö Ø Ö Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø Ø ÑÔ Ö Ø Ú ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ÓÚ Ö Ò ¸ Ú × Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÒØ ÖÒ Ð ÓÑ ØÖݺ ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ Ø Ù Ö ÓÑ Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÒØÖÓ Ù × Ö ÙÒ ÒØ Ö × Ó Ö ÓÑ Û Ó× Ö ÑÓÚ Ð ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ð Ú Ð × ÒÓØ × ÐÝ Ú º º º ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò × ØØ Ò Û Ö ÓÒÐÝ Ô Ý× Ð ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ö × Ó Ö ÓÑ ß º º Ø ØÛÓ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ØÖ Ò×Ú Ö× Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ß Ö ÔØ × Ø Ò ÐÐÝ ÙÑ Ö×ÓÑ ¸ Ø Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ö Ð Ú ÒØ Ù ÓÒ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ö Ð Ø Ú ×Ø ÐÐÝ ÓÚ Ö Òغ ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ Ñ Ò ×ØÐÝ ÓÚ Ö ÒØ × Ñ ¸ Û Ð Ø Ò ÐÐÝ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò Òظ ÒØÖÓ Ù × ×ÔÙÖ ÓÙ× ³ Ó×Ø Ö × Ó Ö Óѳ Û Ö Æ
ÙÐØ ØÓ Ø Ö Ó º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÒÓØ Ø Ù Ø ÙÔ Ò ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Û Û ÐÐ ÒÓØ ×
Ù×× Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Å ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÙÐÐ Ø Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ×Ô Ø× Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ÔÐ Ý ÑÙ ØÓÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò Ú Ö ÓÙ× Ö × Ó ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × ØÓ ÖÓÔ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÐØÓ Ø Öº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ Ñ Ø Ò ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÓ× Ø ÓÒ¸ Ð Ö ÐÝ Ò× Ò× Ø Ú ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ ÙØ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò Ö Ð ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ñ Ò ÔÖ Ò ÔР׺ ¾º¾º½ Ï Ú Ù ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ø Ô ØÓÛ Ö × ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÓÒÚ Ò ÒØ Ó × Ð Ö ÓÑÔÓÒ Òظ ¼º Ã Ô ÙÖØ Ö Ö ×ÙÐØ× ØÓ ×ÔÐ Ý ³ Ù Í× Ò Ø Ù ÓÒ Ø ÓÒ× ××ÙÑ × Ø ÓÖÑ ½ Ä ¾ Ê Ñ ØØ Ö¹ Ö Å ¬ Ð ¸ Ä ½ ¿Ü º × ¬Ö×Ø × ×Ý×Ø Ñ Û ¬Ü Ù º º º¸ Ò Ø × Ò Ó Ö ×Ø ÓÙÐÓÑ Ù ¸ Ö ¡ ¼ ÔÐÙ× Ú Ò × Ò Ó Ø Ò Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Ù × Ò × Ø Û ÒÒÓØ ÜÔ Ø ÒÚ Ö Ò ³º Ò ÒØ Ö Ø Ò Ý Ô ÖØ× ÓÒ Ú Ö ¬ × Ø Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¿Ü Ø ¡ Ø · ¡¡ ℄ ´¾º½¼µ ÁÒ Ò ÐÓ Ý ØÓ ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ØÓÑ Ò¸ ÓÒ ÛÓÙÐ Ò ÜØ ÔÖÓ ØÓ ³ ÓÙÔÐ ³ Ø Ø ÓÖÝ Ý ÜÔ Ò Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖº Ì « Ö Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ × Ø Ø Û Ö Ð Ò ´ µ Û Ø Ø ÙÐÐ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ä ÔÐ Ò ´ Ò×Ø Ó × ÑÔÐ × ÓÒ Ö Ú Ø Ú µ Ø Ò ÓÒ ´ µ Ø Ú ØÓÖ Ð ÕÙ ÒØ ØÝ Û × ´ µ ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ö ¡ ¼º ÁØ × Ø × ×Ô Ø× Û Ð ØÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ º Ï Ò Ò Ú Ø ÖÓÙÒ Ø × Æ
ÙÐØ × Ý ÓÒ× Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÑ ØÖÝ Ö Ù × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÒÚÐÙ ÔÖÓ Ð Ñº Ì × Ö ×ØÖ Ø ÓÒ × Ð ×× Ö¹ Ø ¬ Ð Ø Ò Ø Ñ Ø ÔÔ Öº º º Ò Ò ×ÓØÖÓÔ Ð ØÖÓÑ Ò Ø Û Ú Ù ×¸ ×Ý×Ø Ñ× Ó ÙÒ ×ÔÙØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ð Ö Ð Ú Ò ¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ÒÚ ÐÙ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑÙÐ Ø × ¡Ê ´Üµ Ê ´Üµ ´¾º½½µ Û Ö ¾ Ê × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ê Ð Ò ¼ Ü Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ú ØÓÖ¹Ú ÐÙ Ô Ò Ò Ó Ø ÒÚ ÐÙ × ÓÒ Ö Ö Ð Ò ÓÖØ Ó¹ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ Ê ¡ Ê Æ ¼ º Ì Ô Ò × ÓÒ Ø Ð× Ó Ø ÓÑ ØÖÝ ´× Õº ´¾º½ µ ÐÓÛµ Ò Ò × ÒÓØ ×Ô ¬ ÓÖ Ø ÑÓÑ Òغ Ê Ö× ÒØ Ö ×Ø ØÓ Ð ÖÒ ÑÓÖ ÓÙØ Ø × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÖÖ ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ü ÐÐ ÒØ ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ׸ º º Ø ÓÓ Ý ÊÝ Öº ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ ÓÒ × ÓÙÐ × Ý Ø Ø ´¾º½½µ ¬Ò × Ø × Ø Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Û Ú Ù º ÅÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ü ×Ø ÙØ Ø Ý ÖÖÝ ÑÙ Ö Ò Ö Ýº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ¿ Ë º ÁÒ Óº Ò Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ Û Ú Ù × ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÝ Û Ø Ñ Ø ÐÐ ÓÙÒ Ö × ´ º º ¾º ºµ Ì Ö Ø ÔÖ Ø Ð Ú ÒØ Ó Û Ú Ù × × Ø Ø Ø Ý Ö Ú ÖÝ ÓÓ Ø ÓÒ¬Ò Ò Å Û Ú ×º Ø Ð Ö Ö ÕÙ Ò × Û Ö Ø Û Ú Ð Ò Ø × Ö Ó ÓÖ Ö Ñ Ø Ö× ÓÖ Ð ×× Ö Ø ÓÒ ÐÓ×× Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÓÒ Ù
ØÓÖ× Ö º ÁÒ Ø × Ö ÕÙ Ò
Ý ÓÑ Ò׸ ÓÐÐÓÛ ÓÒ Ù
ØÓÖ× ÔÖÓÚ Ø ÓÒÐÝ ÔÖ Ø Ð Û Ý Ó ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò Ö Ø ÓÒº Å ¬ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò× Û Ú Ù × ÓÒ×ØÖ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ º º¸ ××ÙÑ Ò Ø Û ÐÐ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ØÓ Ô Ö ØÐÝ ÓÒ Ù
Ø Ò ¸ ´Ü µ ¼ ´¾º½¾µ ´Ü µ ¼ ´¾º½¿µ Û Ö Ü × ÔÓ ÒØ Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙÒ ÖÝ Ò ´ µ × Ø Ô Ö ÐÐ Ð ´Ô ÖÔ Ò ÙÐ Öµ Óѹ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ð ØÖ ´Ñ Ò Ø µ ¬ Ð º Ly Ly z y x ÙÖ ¾º Ê Ø Ò ÙÐ Ö Å Û Ú Ù º Ì ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø ÒÑÓ × Ó Ø × Ø ÖÑ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Û ÐÐ× Ó Ø Ú Øݺ Ŭ Ð ÓÖ ÓÒ
Ö Ø Ò ×׸ Ò ØÙÖÒ Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ú ØÝ Û Ø ÙÒ ÓÖÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓ×× × Ø ÓÒ ÄÝ ¢ ÄÞ º ÌÓ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û Û × ØÓ ÜÔÖ ×× Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ø Ø Ö ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ´¾º½¾µº ÓÑÔÐ Ø × Ø Ó ÙÒ
Ø ÓÒ× ÙЬÐÐ Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý ¼ ½ ½ Ó×´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ Ê Æ ¾ × Ò´ Ü Üµ
Ó×´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ ¿ × Ò´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ
Ó×´ Þ Þ µ À Ö ¸ Ò Ä ¸ Ò ¾ Æ Ü Ý Þ¸ Æ × ØÓÖ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ê ØÓ ÙÒ Øݸ Ò Ø Ó Æ ÒØ× Ö ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ½ Ü · ¾ Ý · ¿ Þ ¼º ÁÒ ¸ Ø × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ò Ö Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÝÔ ´Ü ص È « ´ØµÊ ´Üµ¸ « ´Øµ ¾ ʸ × Ú Ö Ò Ð ×׸ Ò Ò Ö Ø × Ò Å ¬ Ð ÓÑÔ Ø Ð Û Ø ´¾º½¾µº ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ê ÒØÓ ´¾º½½µ ÒØ ¬ × Ø ÒÚ ÐÙ × ØÓ ´ ܾ · ݾ · Þ¾ µ ÁÒ Ø Ô Ý× × Ò Ð ØÖÓ¹ Ò Ò Ö Ò Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑ ØÖÝ Ö ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ÑÓ ×º × Û Û ÐÐ × × ÓÖØÐݸ Ø Ò Ö Ý Ó ÑÓ ´ º º Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ×Ô ¬ ÑÓ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒµ ÖÓÛ× ÛØ ÁÒ × × Û Ö ÓÒ × ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Å ¬ Ð ¸ ÓÒÐÝ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ö Ð Ú Òغ º º Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ñ ×× Ú ÐÝ Ò ×ÓØÖÓÔ Û Ú Ù Û Ø ÄÞ ÄÝ Äܺ ÁÒ Ø × × Ø ÑÓ × Û Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö Ø Ó× Û Ø Þ ¼¸ ½ º ´Ï Ý × Ø ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ × Ø ÓØ Ò Ä Ò Ä Ý Þ ØÓ Þ ÖÓ µ Ï Ø Ø × Ý Ý Ü ÞÝ Ó ¸ ¾ · ¾ ÄÝ ´¾º½ µ ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ò × Ð Ö Ò Ü ×ÙÆ × ØÓ Ð Ð ÓØ ÒÚ ÐÙ × Ò Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê º ÖØÓÓÒ Ó Ø ×Ô Ø Ð ×ØÖÙ
ØÙÖ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê × × ÓÛÒ Ò º ¾º º Ì ÝÒ Ñ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ×
Ù×× Ò Ø Ø Üغ ß ÌÙÖÒ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÔÓ× Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê ¸ ´Ü ص Ý ´¾º½¼µ Ò ´¾º½½µ¸ Û ÜÔ Ò Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð « ´ØµÊ ´Üµ Û Ö Ø ×ÙÑ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ ÐÐÓÛ Ú ÐÙ × Ó Ø Ò Ü Ô Ö Ñ Ø Ö º ´ º º Ò Û Ú Ù ºµ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÜÔ Ò× ÓÒ Ù ¸ ¾ Ä Ò¸ Ò ¾ Æ Û Ö Ä × Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÒØÓ ´¾º½¼µ Ò Ù× Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ê ¸ Û Ó Ø Ò ¾ ¡ ½ Ä « · «¾ ¾ ºº ÓÙÔÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ × ×
Ö Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ô Ò ÒØ ÝÒ Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÓÓÖ Ò Ø × « º ÖÓÑ Ø × ÔÓ ÒØ ÓÒ¸ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ × ÐÓÒ Ø Ð Ò × Ó Ø ×Ø Ò Ö Ð ÓÖÈ Ø Ñ ¬Ò ÑÓÑ ÒØ Ø ÖÓÙ « Ä « º Ì × ÔÖÓ Ù × Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À ´ ´ ¾µ« « µº Ï Ò ÜØ ÕÙ ÒØ Þ Ý ÔÖÓÑÓØ Ò « « Ò ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò Ð Ö Ò « ¼ ℄ Æ ¼ º Ì ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ò Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ ¸ Ø Ò Ö × Ñ ¾ ½ · «« À ¾Ñ ¾ Û Ö Ø ³Ñ ×׳ Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ½ Ò ¾º½º¾¸ Û ¬Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö Û Ö ÙÔÓÒ Ø º ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ñ Ñ Ý « · ¾ Ñ ¾ À Ñ ÐØÓÒ Ò ××ÙÑ × Ø× ¬Ò Ð ÓÖÑ Ý ·½ À ¾ « × Ñ ÐÓ × × Ò × Ø ÓÒ Ñ ´¾º½ µ ÓÖ Ø ×Ô ¬ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ÑÓ Ò Û Ú Ù Ó Û Ø Ø ÄÝ ¸ ¾ · ´ Ä µ¾ ℄½ ¾ º Õº ´¾º½ µ Ö ÔÖ × ÒØ× ÓÙÖ ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ý Ø ÅÛÚ Ù º ÓÖ ÓÒ
ÐÙ Ò Ø × × Ø ÓÒ Ð Ø Ù× Ñ Û ÓÑÑ ÒØ× ÓÒ Ø ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø Ö ×ÙÐØ º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ ÓÚ ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ÖÑÓÒ Ò º Ì ÐÓ× ×ØÖÙ
ØÙÖ Ð × Ñ Ö ØÝ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ì Ò ÐÐݸ Ø ÓÒÐÝ Ø ÔÓ× Ø Ú º Ì × Ò ØÖ Ø ÐÓ× Û Ú Ù Ò×Ø Ø « Ö Ò × Ð Ö ÐÝ Ò ×× Ò Ð × Ø Ø Ò×Ø Ó Ò Ü Ô Ö× ´ µ ÐÐ Ò × ´ µ Ö ÕÙ Ð Ò ØÓ Ø Ø Ø Ø Û Ú ÜÔ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ö Ð Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ö
ÙÐ Ö Ó× ÐÐ ØÓÖ Òº Ø ÒÝ Ö Ø ¸ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ðº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ ×Ý×Ø Ñ× ÖÓÓØ× Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö ¬ Ð Ä Ö Ò Ò ´¾º½¼µ × ÕÙ Ö Ø Ò ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ ÓÙÒ ØÓ Ñ Ô ÓÒØÓ Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ À Ñ ÐØÓÒ Òº Ì Ø Û Ó Ø Ò × ÑÔÐ ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ù ØÓ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ô ¬ ØÓ Ò ÖÖÓÛ Û Ú Ù º ÓÖ Ð ×× Ö ×ØÖ Ø Ú ÓÑ ØÖ ×¸ º º Ö ×Ô ¸ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ú ØÓÖ Ð Ö × Ó Ö ÓÑ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô ÛÓÙÐ Ú Ò Ó Ø Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÔÔ Ò Ó Ø Ö Å ¬ Ð ÓÒØÓ ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓÑ ØÖݺ º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ö ¸ Ó ÓÙÖ× ¸ Ø Ô ÓØÓÒ× Ó Ø Å ¬ Ð º Ì ÙÒ Ñ Ð Ö ÔÔ Ö Ò Ó Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ × Ò Ô ÙÐ Ö ØÝ Ó Ø Û Ú Ù º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó Ð Ö ÐÓÒ ØÙ Ò Ð Û Ú ÒÙÑ Ö× Ä Ý ½ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ ÔÔÖÓ × ¸ º º Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð º Ð×Ó ÒÓØ Ø Ø¸ Ù ØÓ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò× ´¾º µ Ò ´¾º½ µ¸ ÐÐ Û Ø Ò× ÓÙØ Ø Ú ÓÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ØÓÑ Ò ÖÖ × ÓÚ Ö ØÓ Ø Ô ÓØÓÒ ÑÓ × Ó Ø Û Ú Ù º º × Û Ø Ø Ö Ô ÓÒÓÒ Ò ÐÓ ¸ Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ü Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ ÁØ × × Ò Ø Ò ×Ô Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ø Ø Ø × Ó×¹ ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ù× Ý ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ¬ Ð ¸ ×ÙÖ Ø Ú Ö ÓÙ× ÔÓ ÒØ× Ó ÒÓÒ¹Ö Ð Ø Ú ×Ø Ô Ý× ×º ÁÒ Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ ØÛÓ ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × Û ÐÐ Ö ­Ý ×
Ù×× º ¾º¾º¾ Ì ÉÙ ÒØÙÑ Î ÙÙÑ ÇÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× × Ø × Ñ Ö « Ø ÌÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ù
Ø Ò ÔÐ Ø × Ñ ÒØÓ Ø Ú ÙÙÑ Ü ÖØ Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ ÓÒ ÓØ Öº Ì × Ô ÒÓÑ ÒÓÒ × Ð Ú ØÓ Ó ×ÓÑ Ö Ð Ú Ò ÓÖ¸ º º¸ ÓÐÐÓ Ð Ñ ×ØÖݺ Æ Ñ ÐÝ Ø ÓÖ Ð Ò Ó Ý ÖÓÔ Ó ×Ù×Ô Ò× ÓÒ× Ó Ô ÖØ Ð ×¸ × Þ ¼ ½ ½ Ѹ Ò Ð ØÖÓÐÝØ ×º Ø Ð ×Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Ó Ø × ØÝÔ Û ÔÖÓÑÔØ × Ñ Ö ØÓ × ÑÓÙ× Ò ÐÝ× × Ó Ø Ð Þ Ú ÙÙÑ ÔÖÓ Ð Ñº ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ðݸ Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×ÑÖ ÓÖ × Ö ÐÝ ÙÒ Ö×ØÓÓ ´Ë ÓÙÖ ÔÓÓÖ ØØ ÑÔØ Ø Ò ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ º ¾º ºµ Ä Ø Ö Ð ×× Ð Ò ÐÓ ¸ ÕÙ ÒØÙÑ Ô ÓØÓÒ× Ü ÖØ ÖØ Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÓÒ Ñ ÖÓ×
ÓÔ Ñ ºÌ « Ö Ò ØÓ Ø Ð ×× Ð × × Ø Ø¸ Ù ØÓ Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ Ó× ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ú Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ × Ô Ð Ó Ö Ø Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ º ÓÖ × Ò Ð ÓÒ Ù
Ø Ò Ó Ý Ñ ÒØÓ Ø Ò¬Ò Ø Ú ÙÙѸ Ø Ò Ø ÔÖ ××ÙÖ Ú Ò × × Ý ×ÝÑÑ ØÖݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÖ ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø ×¸ Ø × ØÙ Ø ÓÒ × « Ö Òغ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ× × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ × Ù× Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ × ÓÛ Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÑÓ × ØÛ Ò Ø ÔÐ Ø × × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò Ø Ð Ò¬Ò Ø ÓÙØ Ö ×Ô ×º À Ò ¸ Ø ÓÖ ´ Ò× Øݵ Ö Ø Ý ÓÙØ Ö ×Ô Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ì ÔÐ Ø × ³ ØØÖ Ø³ × Ñ Öº ¼ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÓØ Öº ÓÖ ÕÙ ÒØ Ø Ú ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø × Ô ØÙÖ ¸ × ÔÖÓ Ð Ñ º ÆÌÍÅ Á Ä Ë × ÓÒ ÑÔÓÖØ ÒØ ÙÖ ¾º Î ÖÝ × Ñ Ø ØØ ÑÔØ ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ò Ø × Ñ Ö « غ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó Å ¬ Ð ÑÓ × ØÛ Ò ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø × Ò Ú ÙÙÑ × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò ÓÙØ Ö ×Ô º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø ÓÙØ× Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ò Ø ÔÐ Ø × Ð Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ º Ô ÒÓÒÑ ÒÓÒ Û Ö Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÔÐ Ý ×ÓÑ ÖÓÐ × Î Ò Ö Ï Ð× ÓÖ ×½¼ Æ ÙØÖ Ð ØÓÑ× ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ØØÖ Ø ÓØ Ö Ý ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø¸ Ø ×Ñ ÐÐ × Ô Ö Ø ÓÒ Ö¸ × Ð × Ð Ö º ÖÐÝ Ñ ÖÓ×
ÓÔ ØØ ÑÔØ× ØÓ Ð ×× ÐÐÝ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ô ÒÓÑ ÒÓÒ ÔÖÓ Ù Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø¸ Ò ÓÒ­ Ø Û Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ¬Ò Ò ¸ Û Ö ×ØÖÓÒ ÐÝ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ô Ò Òغ ÁØ Û × ÓÒ× Ö Ñ ÓÖ Ö Ø ÖÓÙ ½½ ÑÓ Ð Û Ö Ý Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø Ò Û ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Û Ò ÄÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÓ× Ò Ô Ò ÒØ Ö ¹Ð Û Û × Ó Ø Ò º Ì ×× Ò Ó ÄÓÒ ÓÒ× × × ÐÝ ÜÔÐ Ò ÁÑ Ò Ó Ø ØÓÑ×»ÑÓÐ ÙÐ × × Ò Ó× ÐÐ ØÓÖº Ì Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÓØ ÓÒ Ó Ø × Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ Ñ ×ÙÖ Ò Ø ÖÑ× Ó ×ÓÑ ÓÓÖ Ò Ø Ü¸ Ö Ø × ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ Ó ×ØÖ Ò Ø Üº Ø ÐÓ× ×Ø Ò ×¸ Ø ×Ý×Ø Ñ× ÒØ Ö Ø Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÏÖ Ø Ò ÓÛÒ ÓÙÔÐ Ó× ÐÐ ØÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ× ´× ÔÖÓ Ð Ñ µ¸ ÓÒ Ö ÐÝ Ó Ø Ò× ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ý Ý ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Î ´Öµ Ö º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ×Ù ØÐ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø × Ñ Ò ÐÝ ÒÒÓ
ÓÙ× ÓÙÔÐ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÓ Ø Ð ×× Ð ÓÙÐÓÑ ÔÓØ ÒØ Ðº ÐÓ× Ò×Ô Ø ÓÒ ´× Å ÐÓÒÒ ³× ÓÓ ÓÖ Ø Ð×µ × ÓÛ× Ø Ø ØÓ Ñ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó Ö ÓѸ Ø Å ¬ Ð ÑÙ×Ø ÒÓØ ××ÙÑ ÒØ Ö ÐÝ Ð ×× Ðº ÁÒ Ø¸ ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Å¬ Ð × ÒØ Ö Ø ×Ø ¸ Ø ÓÑ × ÔÓ×× Ð ØÓ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ Ò ÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ Ó ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó ½¼ ½½ ÂÓ ÒÒ × Ö Ú Ò Ö Ï Ð× ½ ¿ ¹ ½ ¾¿¸ ½ ½¼ ÆÓ Ð Ä ÙÖ Ø Ò Ô Ý× × Ò Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ó × ÛÓÖ ÓÒ Ø ×Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ¹ Ð × ×º Ö ØÞ ÏÓÐ ÑÓÙ× ÓÖ ÓÖ × Ò ÓÖÝ Ó ×ÙÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø ½ ¼ºµ Ò ÄÓÒ ÓÒ ½ ¼¼¹½ ¸ ¹ × ÛÓÖ ÓÒ Ú Ò Ö Ï Ð× × Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð Ø ¹ Ö
ÓÒ Ù
Ø Ú ØÝ ´ Ò ÓÐÐ Ó¹ × ÖÓØ Ö À ÒÞ¸ ½ ¼ ¹ ¾º¾º Ö ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ½ Ë ÓÑ ÙÖ ¾º ÇÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ò Ö Ï Ð× ÓÖ × Ý Å Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ Ò ØÓÑ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ÜÔÓ× ØÓ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ó Ø Å ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ ´Ú ×Ù Ð Þ Ý Û ÚÝ Ð Ò ×ºµ Ì × Ð × ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ º ÐÓ× Ý Ô ÖØÒ Ö ØÓÑ × × ÓØ Ø Ú ÙÙÑ ÑÔÐ ØÙ Ò Ø ÔÓÐ ¬ Ð Ö Ø Ý º Ì ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ¬ Ð ×ØÖ Ò Ø × Ð × ØÓ Ò Ø ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø Ò Ö Ý Ó º ÓÒ× Ö Ò ØÓÑ ÜÔÓ× ØÓ Ò Ð ØÖ ¬ Ð º Ì ¬ Ð Ú × Ö × ØÓ Ø ØÓÑ ËØ Ö ½¾ « ظ º º Ð Ú Ð × Ø Ó ÓÖ Ö Ï « ´Ü µ ¡ ´Ü µ ¸ Û Ö « × Ø ØÓÑ ÔÓÐ Ö Þ Ð Øݸ Ø × Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Å¬Ð ¸ Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ º ÓÖ Ò ØÓÑ Ò Ø ÑÔØÝ Ú ÙÙÑ Ý Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ × Ø ÖÑ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ¬ Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó × ÓÒ ØÓÑ ¸ Ø ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × « Ö Òغ Ì ÔÓ ÒØ × Ø Ø Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ Ò Ù × ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ » « ¼´Ü µº Ì × ÔÓÐ Ö Ø × ¬ Ð Û ÓÒØÖ ÙØ × ØÓ Ø ØÓØ Ð ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ ÐØ Ý ØÓÑ ´Ü µ ´ ¼ · µ´Ü µ ´× º ¾º ºµ Ì ÓÑ Ò ÒØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ð Ú Ð × Ø Ù ØÓ Ø ÔÖÓÜ Ñ ØÝ Ó ×Ø Ò ÚÒ Ý Î ´Öµ Ï « ¼ ´Ü µ¡ ¼ ´Ü µ « ¼ ´Ü µ¡ ´Ü µ «¾ Ì ´Ü ¼ µ ´Öµ ´Ü µ ´¾º½ µ Û Ö Ö Ö Ö Ò ´Öµ × Ñ ØÖ Ü ÖÒ Ð ×
Ö Ò Ø ÓÑ ØÖ Ø Ð× Ó Ø ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ´Ï Ú ×Ù ØÖ Ø Ø Ú ÙÙÑ Ð Ú Ð × Ø Ù× Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÙÒ¹ Ø Ø Ð Ó«× Øºµ ÆÓØ ´¾º½ µ ÔÖ Ø× Ø Ú Ò Ö Ï Ð× ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø ÕÙ ÒØ Ø ØÚ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ð Ñ Òظ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑ Ø¹ Ö Ú Ö ÓÚ Ö ÐÐ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × ×ÓÑ Û Ø ÒÚÓÐÚ º × ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ð
ÙÐ Ø ÓÒ ´ Ø Ð ¸ º º¸ Ò Å ÐÐÒÓÖ× ÓÓ ¸ × Ø ÓÒ ¿º½½ºµ ½¾ ÂÓ ÒÒ × ËØ Ö ½ ¹½ ¸ ÆÓ Ð Ð ÙÖ Ø ½ ½ ÓÖ × ×
ÓÚ ÖÝ Ó Ø ËØ Ö « Ø Ò ½ ½¿º ÇØ ÖÛ × ¸ ÓÒ Ó Ø ÛÓÖ×Ø Ö Ø Ö× Ó Æ Þ ÖÑ Ò × Ò º ÁÒ ½ ¿ Ù× À × Ò Ö Ó ÓÓÔ Ö Ø Ò Û Ø Û׺ ÁØ ØÓÓ Ø Ô Ö×ÓÒ Ð ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ó À ÑÑÐ Ö¸ Ê × Ù Ö Ö ËË ´ µ¸ ØÓ Ø À × Ò Ö ÓÙØ Ó ØÖÓÙ Ð º ¾ ÓÒ Ó Ø Ò× À ÈÌ Ê ¾º Î ´Öµ ÊÇÅ Ä ¾ ¿ Ö¼« ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ´¾º½ µ Û Ö ¼ × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò
Ý ØÛ Ò Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ØÓѺ ´Ì × Ô Ö ÑØ Ö ÒØ Ö× Ø Ö ×ÙÐØ Ø ÖÓÙ Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ñ ÖÓ×
ÓÔ ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ ÓÒ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò ×ºµ ¾º¿ ËÙÑÑ ÖÝ Ò ÇÙØÐÓÓ ÁÒ Ø × ÔØ Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø Ò Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ö Ý Ð ×× Ð ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Ö ÕÙ ÒØ Þ º ÑÔÐÓÝ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ × ÔÖÓØÓØÝÔ Ð Ü ÑÔÐ Û Ú × Ò Ø Ø Ø À Ð ÖØ ×Ô × Ó Ø × Ø ÓÖ × «ÓÖ « Ö ÒØ ÒØ ÖÔÖ ¹ Ø Ø ÓÒ׺ Ç Ô ÖØ ÙÐ Ö Ù× Û × ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ô ØÙÖ Û Ö Ý Ø ÓÐÐ Ø Ú Ü Ø Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × ÕÙ Ö Ø ×Ø ØÙ× Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ô ÖØ Ð ×º ËÙ×Ô ÓÙ×Ðݸ ÓØ Ü ÑÔÐ × ×
Ù×× Ò Ø × Ø Üظ Ø ÖÑÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ ×¸ Ð ØÓ Ü ØÐÝ ×ÓÐÚ Ð ¸ Ö ¬ Ð Ø ÓÖ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø × ÓÒÐÝ Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÓÖ × Ø Ø ÓÒÐÝ Û ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Û ÐÐ × × ÑÔÐ º º º Ø Ü Ø ×ÓÐÚ Ð ØÝ Ó Ø ØÓÑ Ò ÛÓÙÐ Ú Ò ÐÓ×Ø Û Ò
ÐÙ Ö ÓÖ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ò ÔÓÛ Ö× Ó Ø Ð ØØ ×ØÓÖØ ÓÒ ÑÔÐ ØÙ º ËÙ Ø ÖÑ× ÛÓÙÐ Ò Ö Ø Ö Û Ú ¹Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ ×º ÈÙØ « Ö ÒØÐݸ Ô ÓÒÓÒ× ÛÓÙÐ Ò ØÓ × ØØ Ö Ó« ÓØ Ö ÓÖ ÒØ Ö Øº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø Ö ×Ø ØÙ× Ó Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × × ÐÓ×Ø ÓÒ Ø Å ¬ Ð × ÐÐÓÛ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ñ ØØ Ö ¬ Ð º Æ Ð ×× ØÓ × Ý¸ ÒØ Ö Ø Ò ¬ Ð Ø ÓÖ × Ö Ò¬Ò Ø ÐÝ ÑÓÖ ÓÑÔРܸ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× Ö ×Ó Öº Ì Ò ÐÐݸ Û Ú × Ò Ø Ø Ø Ô ÓÒÓÒ»Ô ÓØÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ¬ Ð Ø ÓÖ × ×
Ù×× Ò Ø × ÔØ Ö ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ×
Ù×× ×Ó Ö ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ Ð ÑÔ× ÓÒ Ø ÙÐÐ ×Ô ØÖÙÑ Ó Ú ÒØ × Ó Ø × Ð Ò Ù º ÁÒ Ø¸ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ Ö ÔÖ × ÒØ× ÒØÖ Ð¸ Ò ×ØÓÖ ÐÐÝ Ø ÓÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖݺ Ì Ò ÜØ ÔØ Ö × ÚÓØ ØÓ ÑÓÖ ÓÑÔÖ Ò× Ú ×
Ù×× ÓÒ Ó ÓØ Ø ÓÖÑ Ð ×Ô Ø× Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ð Ò Ù º ¾º º ÈÊÇ ¾º Ä Å Ë ¿ Ì ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø É½ ÔÔÐÝ Ò Ø Ö Ò Ò ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ò× Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ä ¹ ¾ Ñ ¾ Ñ£ ¾ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¡ ¾ Ä ܾ ℄ Ѿ ¾ ܾ ¾ ¾ £ ¿ Ä ℄ Ѿ Ѿ ¾ ¾ Ò Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ½ Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ ¾ × Ü ¾ ÆÓØ Ø Ø Ò º Ø ¬ Ð × ÓÑÔРܺ℄ ×Ø Ø Ä Ö Ò Ò Ò× ØÝ º Ò ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Ý Ñ Ò Ù× Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ¹Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒº ËØ ÖØ Ò Û Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¾º¸ Ó Ø Ò Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò× Øݺ ÁÒØÖÓ Ù Ò ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ ÕÙ ÒØ × Ø À Ñ ÐØÓÒ Òº Ä ½ Ü ℄ ɾ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ×
Ù×× ÓÒ Ò Ø Ò Ó Ð Ò Ø Ä × ÜÔÖ ×× Ð ØÙÖ ×¸ Ô Ö Ó ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ð ×Ø Ý Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À Û Ö Ø ¾ ½ ¾ · × ´Ü µ¾ ¾Ñ ¾ ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ü ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø Æ´Ü Ü¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ ´ µ ¬Ò Ò Ø ½ Ľ ¾ ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ Ä ¼ Ü § ´Üµ ´Üµ Ü ½ Ľ ¾ ´Üµ ´Üµ È Û Ö Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ×ÙÑ ÓÚ Ö ÐÐ ÕÙ ÒØ × ÕÙ × ¹ÑÓÑ ÒØ × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ ÁÒ Ø ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø À ´
µ ¬Ò Ò ½ ¾Ñ Ö Ñ ¾ × · ¾ · ¾ ½ Ñ ¾ ¦ Ü ¾ Ñ Ä Ñ¾ ¸ ¼℄ Æ ¼º × Ø ÓÖÑ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Û Ö ´ × Ñµ½ ¾ Ú × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÒÓÒ Ð Ý ℄ Æ ¼¸ Ò ¼ ℄ ¼º ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¼ ´ µ Ò ÐÐݸ Û Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ Ý À · ½ ¾ É¿ ÄÓÒ ÓÒ× Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÜÔÐ Ò Ò Ø ÓÙØ ÖÓÑ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÚÒ Ö Ï Ð× ÓÖ ×Ø ÖØ× Ô¾ Ñ ¾ Ô¾½ · ½ · Ó ´Ü¾½ · ܾ¾ µ · Ñà ܽ ܾ ¾Ñ ¾Ñ ¾ Û Ö Ü × Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÒ Ó ØÛÓ ØÓÑ× ½ ¾º Ì ØÓÑ× Ö ÓÙÔÐ Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Û Ö Ø ÔÓÐ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ü Ò Ã Õ ¾ ´ÑÖ¿ µ Ò Ô×ÙÐ Ø × Ø Ø Ð× Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒº À Ö Ö ÒÓØ × Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø ØÓÑ× Ò Õ × ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ØÓÖº ÓÑÔÙØ Ø ×Ô ØÖÙÑ Ó Ø ØÛÓ¹Ô ÖØ Ð ×Ý×Ø Ñ ×
Ö ÝÀ Ò ÚÖ ÝØ Ø Ø ÔÓÐ ÓÙÔÐ Ò Ð × ØÓ ÐÓÛ Ö Ò À Î ´Öµ þ ¿ Ó Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ýº Í× Ò Ø Ø Ø Ð¾ ××¾ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ × Ö Ø ÓÒ Ð Ú Ò Ý « ¾ ´Ñ ¾ µ Ø × ÓÑ × Î Õ Ö« º Ò ÐÐݸ Ù× Ò Ø Ø Ø ¾ ÚÖ Ó Ø ÓÑ ØÖ ØÓÖ Õ ÕÙ Ð× ¾ Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý Ø Ö ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ø Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö Ø Ö Ó ³Ö г ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ¸ Û Ö ÓÚ Ö Ø Ö ×ÙÐØ ´¾º½ µº ¾º º ÈÊÇ Ä ¾º º½ Å Ë Ì Ò×Û Ö× ½ ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÒ ÑÙ×Ø Ò Ö Ð × Ø Ò Ð ØÙÖ ×º º º¸ ÓÖ × ¾º¸ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä´ ÆË ÖÓÑ Û Û Ó Ø Ò Ø Ä · ܾ ܾ Ä ØÓ Ø £ Ä Ö Ò ÖÚ ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡ ¾ · ¿ · ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡£ Ñ ¼ Ò ¸ ÓÒ ¬Ò × Ø × ܾ Ñ ¾ Ø Ä · ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ Ð× Ø ½ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø Ä · ÔÔÐ ÕÙ Ø ÓÒ · ¯ ܾ · ¯ܾ µ Ä´ ܾ µ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò× Ü ¾ · ¿ Ñ ܾ × ¼ ¼ Ñ ¾ ¾ · ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ ¼ ¼ Ò ÐÐݸ ØÙÖÒ Ò ØÓ × º¸ Ø × Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò Ö Ð × Ø ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ¬ Р׺ Ë Ò Ø Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ× ­Ù
ØÙ Ø Ò Ô Ò¹ ¼ · ¼¼ ÒØÐݸ Û Ò ÓÒ× Ö Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò ÒØÐݺ Ë Ô Ö Ø Ò ÒØÓ Ø× Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ׸ Ò ÔÔÐÝ Ò Ú Ö Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÓÒ Òظ ÓÒ Ó Ø Ò× ¾ ¼ × ¾ ¼ Ñ Ü ¾ ¼¼ × ¾ ¼¼ Ü ¼ ¼ Ñ ÁÒ Ø¸ Ø × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø £ Ò ØÖ Ø × Ò Ô Ò Òغ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ £ Ó Ø Ò× ¾ × ܾ Ñ ÓÖ × ¾º Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÒ Ù Ø ØÓ Ø Ì ¼ ¬Ð × ÚÒ Ý Ä Ñ À Ñ ÐØÓÒ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ × ¾º × Ú Ò Ý À Ä ¾ × ¾ ´ ¾ µ¾ ¾Ñ ¾ Ü ÔÔÐÝ Ò Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´Üµ ´Ü¼ µ℄ Æ ´Ü ܼ µ¸ Ò ÔÖÓÑÓØ Ò Ø Ð ×× Ð ¬ Ð × ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Òº ÁÒ ÓÙÖ Ö ×Ô ¸ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø × Ø × Ñ ÓÖÑ × Ø Ø ×
Ù×× Ò Ð ØÙÖ × Û Ø Õ¾ Õ º · À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ¾ ´ µ Í× Ò Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ó Ø Ä ½ Ä ¼℄ Ä Ü ¼ ¼ Þ ´ µ ÓÖÑ Ò¸ Ù× Ò Ø Ä ¼ Ü Ä ½ Ä ¼ ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ¾ ¾Ñ ¼ ½ Ä Ä ¼ ܼ Æ Ü· ¼ ܼ Þ Æ´Ü Üß¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ℄ ¼ ß ¼ ´ µÜ¼ Ü Æ Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ½ ¾Ñ ´ · ¼ µÜ Ü ¼ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø ½ ¾Ñ ¼ Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÔÔÐ ØÓ Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ú ÖØ × º ´
µ Í× Ò Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ú ÓÚ ¸ ÓÒ ¬Ò × Ý℄ ¼ ´ µ ÁÒÚ ÖØ Ò Ø ¾ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ½¾ Í× Ò Ø ¾Ñ ÒØ ØÝ ½ ´ ¾Ñ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ØÓÒ Òº ¿Ï Ø ÓÒ¸ Í ¼℄ Æ ¼℄ À Ñ ÐØÓÒ Ò × Ý Ý℄ ¼ ¼ ×Ø ¹ ¼ ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ ¬Ò × Ñ · Ý · µ· × ¾ ¾ ½¾ ¾ ¾ Ý · ½ Ý · Ý· Ý Ý · ¾ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û Ó Ø Ò Ø ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ À Ñ Ð¹ ÔÓØ ÒØ Ð Í Ó Ø ´Ü½ ܾ µÌ Ò Ò Ý ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÜÌ Ü¸ Û Ö ÜÌ Ó× ÐÐ ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ Ò Ñ ØÖ Ü ÒÓØ ¹ Ñ ¾ à ¾ à ¾ Ø ÓÒ Ð Þ Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ Í Í Ì Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ÓÓÖ Ò Ø × Ü ×Ý×Ø Ñ ÓÙÔÐ × ÒØÓ ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ À ½¾ Ô¾¼ Ñ ¾ ¾¼ · Ü ¾Ñ ¾ ÍÌ Ü Ü¼ ¸ ¾º º ÈÊÇ Ä Å Ë Ì Û Ö Ø Ò Û Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × ½ ¾ Ѿ ´ Ó¾ ¦ à µ½ ¾ Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÒÚ ÐÙ × Ó Ø Ñ ØÖ Ü º Ì ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ú Ò Ý ¼ Û Ð × Ý Ò ÑÓÙÒØ Î ½ ´ ¾ à ¾Ó¿ ½· ¾µ ¾ Ã Ó ¿ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø Ó Ò Ö ÝÓ Ø ×ÓÐ Ø ØÓÑ׺ Ý À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ÔØ Ö ¿ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ × Ø ÓÒ Ì Ñ Ó Ø × × Ø ÓÒ × ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò ÔÔÐÝ Ø Ñ Ø Ó Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ × Ø ÓÒº Ì ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø × Ø ÓÒ Ó
Ù× × ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û Ð Ø Ö Ñ Ò Ö × ¹ ÚÓØ ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ï Û ÐÐ ÒÚ ×Ø Ø Ø Ô Ý× × Ó Ö Ò× ØÝ Û Ú ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Û Ö ×¸ ×Ô Ò Û Ú × Ò ÕÙ ÒØÙÑ À × Ò Ö ´ ÒØ µ ÖÖÓÑ Ò Ø¸ Ø Û ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ó× ×¸ Ò Ø Ð ØÖÓÒ¹Ô ÓÒÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ð Ø Ö ÔØ Ö× ÑÓ×Ø Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ð ×× × Û ÐÐ Ö Ú × Ø ÖÓÑ « Ö ÒØ Ô Ö×Ô Ø Ú ×º ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ÔØ Ö Û Ú Ò
ÓÙÒØ Ö ØÛÓ ¬ Ð Ø ÓÖ × Ø Ø ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ð Ò Ù Ó ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ º º ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÓÒ Ø Ð Ö Ó ÖØ Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× ½ º Ì Ö Ú Ò ØÛÓ Ö Ñ Ö Ð Ø× ÓÙØ Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ö×ظ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÑÔ Ø Û Ý Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð ×Ô Ó Ü Ø Ø ÓÒ× Ò Ø × ×Ý×Ø Ñ׺ ´Ì Ö Û × ÒÓ Ò ØÓ ÜÔÐ ØÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ñ ÒÝ Ô ÖØ Ð ×Ø Ø × × ÛÓÙÐ Ø × Ò Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó ³ÓÖ Ò Öݳ Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×ºµ Ë ÓÒ ¸ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò
Ó Ò × ÑÔÐ × Ø Ó ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ º Õº ¾º µ Ö Ø Ö Ø Ò Ò ×ÓÑ ÜÔÐ Ø À Ð ÖØ ×Ô Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº Ô ÖØ ÖÓÑ ÖØ Ò ×Ø Ø ÔÔ Ð¸ Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ ÒÓØ Ó ÑÙ Ö Ð ¹ Ú Ò Ø Û Ö ÒÓØ ÓÖ Ø Ø Ø Ø Ø ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ð Þ ØÓ ÓÑÔÖ Ò× Ú Ò ÐÝ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ò Ò Ö Ðº ÁÒ Ø¸ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÒ× Ö Ø ¬Ö×Ø Ñ ÓÖ ÓÖÒ Ö×ØÓÒ ÓÒ Û Ø Ø ÓÖ Ø ¹ Ð Ö Ñ ÛÓÖ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖÝ Û × Ù Ðغ × ×Ù ¸ ÜØ Ò× Ú ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ× ØÓ Ø ÓÒ ÔØ Ò ÓÙÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´× ¸ º º¸ ÝÒÑ Ò ℄µº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ú ÐÓÔ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ò ÙÐÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ö ÓÙÖ ÙØ Ö Ø Ö ÔÖÓ ÔÖ Ñ Ø ÐÐÝ Ý ¬Ö×Ø ÑÓØ Ú Ø Ò Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø× × Ð Ñ ÒØ׸ ÓÐÐÓÛ Ý ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ú Ö× ÓÒ Ó ×Ø Ò Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × ´Ø Ò Ñ ØÖ Ü Ð Ñ ÒØ׸ ½ ÁÒ Ø ÓÔ Ò ÓÒ Ó Ø ÙØ ÓÖ× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³ × Ó× Ò ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݺ À ×¹ ØÓÖ ÐÐݸ Ø × ÒÓØ Ø ÓÒ Û × ÑÓØ Ú Ø Ý Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö Ó×Ø Ö× Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× × ×
Ö Ø ³ÕÙ ÒØ Þ ³ ÙÒ Ø׺ ÙÒ Ñ ÒØ ÐÐݸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ÒÓ ×Ù Ø Ò Ð ³ØÛÓ³ ×ÙÔ Ö ÑÔÓ× ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ×Ø Ô× Ò × Ò Ð ¹ ÓÖ Ñ ÒÝ¹Ô ÖØ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×º Ï ØÛ Ö Ð Ò Û Ø × × ÐÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ¹ Ù×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ³¬Ö×Ø Ò ÓÒÐÝ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ø ÓÖݺ ¼ À ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ Ò Ò × ×¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× Ø
ºµ Ì × ÓÒ Ô ÖØ Ó Ø Ô Ö Û ÐÐ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø Ú ÐÓÔ Ò ­Ù Ò
Ý Ò Ø Ñ Ø Ó Ý Ö ×× Ò ÒÙÑ Ö Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ê Ö× Ñ Ð Ö Û Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ñ Ý Ö ØÐÝ ÔÖÓ ØÓ Ø × × Ø ÓÒ׺ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ ØÓ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ¿º½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ï Ò ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ý Ö Ô ØÙÐ Ø Ò ×ÓÑ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÒÓØ ÓÒ× Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ Ò¹ ØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÓÖÑÙ ÐØ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ù Ó ×ÝÑÑ ØÖ Þ » ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ ÓÒ× Ö Ø ´ÒÓÖÑ Ð × µ × Ø Ó Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò Ó ×ÓÑ × Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð À Ñ ÐØÓÒ Ò À ¸ À ¯ Û Ö ¯ Ö Ø ÒÚ Ð٠׺ Ï Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ¾¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÖÑ ÓÒ× ´ Ó×ÓÒ×µ ÔÓÔÙÐ Ø Ò Ø Ð Ú Ð× Ò ¼ Ú Ò Ý Ø ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ ´×ÝÑÑ ØÖ Þ µ ÔÖÓ Ù
Ø ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ · ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ÁÒ Ø Ö Ö Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ ¼ Ô½ ´ ª ¼ ¼ ª µ ´¿º½µ ´ µ ¾ Û Ö ½ ÓÖ ÖÑ ÓÒ× Û Ð ½ ÓÖ Ó×ÓÒ×¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÜÔÐ Ø ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× × Ò ×× Ø Ø Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð Ò ×Ø Ò Ù × Ð ØÝ ÓÖ ´ ÖÑ ÓÒ×µ Ó×ÓÒ× Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ØÓ ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ ´×ÝÑÑ ØÖ µ ÙÒ Ö Ô ÖØ ¹ Ð Ü Ò º ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Æ ¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ ½ ¾ Æ Ô Æ ½ ɽ ¼Ò È ´ µ´½ Ô Ö È µ ¾ Ƚ ª Ⱦ ª ÈÆ ´¿º¾µ Û Ö Ò × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð × Ò ×Ø Ø ´ ÓÖ ÖÑ ÓÒ׸ È ÙÐ Ü
ÐÙ× ÓÒ Ò ÓÖ × Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ò ½µ ß × ¬ º ¿º½º Ì ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ Æ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø ¾ ÒÖ Ó ÖÑ ½ ¼½¹½ ´Ð ص Ò Ë ØÝ Ò Ö Ò Ø Ó× ½ ¹½ ´Ö ص ÖÑ Û × Ñ ½ ¿ ÆÓ¹ Ð Ä ÙÖ Ø Ò È Ý× × ÓÖ × ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒ× Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò Û Ö Ó Ø Ú Ð Ñ ÒØ× ÔÖÓ¹ Ù Ý Ò ÙØÖÓÒ ÖÖ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÖ × Ö Ð Ø ×
ÓÚ ÖÝ Ó ÒÙ
Ð Ö Ö Ø ÓÒ× ÖÓÙ Ø ÓÙØ Ý ×ÐÓÛ Ò ÙØÖÓÒ׺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ½ ÌÁÇÆ × Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ½ ÒÓØ × Ø Ô Ö ØÝ Ó Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Æ ¸ Ò Ô ÖÈ È º ´Ô Ö È ½´ ½µ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò×ÔÓ× Ø ÓÒ× Ó ØÛÓ Ð Ñ ÒØ× Û Ö Ò × Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒԴȽ É È¾ ¡ ¡ ¡ÈÆ µ ØÓ Ø× ÓÖ Ò Ð ÓÖÑ ´½ ¾ ¡ ¡ ¡ Æ µ × Ú Ò ´Ó µµº Ì ÔÖ ØÓÖ ½ Æ Ò ÒÓÖÑ Ð × × Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÖÑ ÓÒ × ¸ Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÒÓÛÒ × ËÐ Ø Ö Ø ÖÑ Ò Òغ Ò ÐÐÝ ÒÓØ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ù× ÙÐ ØÓ ××ÙÑ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ¬Ò Ò Ø ×Ø Ø ½ ¾ Æ ØÓ ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ ×ÓÑ ÓÒÚ ÒØ ÓÒº ´ º º ÓÖ Ü ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÓÖ Ò Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ñ Ø ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ Ü½ ܾ ÜÆ ºµ ÒÝ Ò Ø ÐÐÝ ÒÓÒ¹ ÓÖ Ö ×Ø Ø Ò ÖÓÙ Ø ÒØÓ Ò ÓÖ Ö ÓÖÑ Ø Ø Ó×Ø Ó ¸ Ø ÑÓ×ظ Ñ ÒÙ× × Òº ελ ε4 ε3 ε2 ε1 ε0 nλ nλ 0 0 1 1 1 2 1 3 Fermions ÙÖ ¿º½ Ë Ñ Ø Ó×ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Bosons Ö Ñ × ÓÛ Ò Ó ÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö× ÓÖ Ò Ö ÖÑ ÓÒ Ò Ï Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ð ´¿º¾µ Ò Ù× ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÙÐÐ À Ð ÖØ ×Ô ¿ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ ÑÓÑ ÒØ× Ø ÓÙ Ø × ÓÛ× Ø Ø Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ò Ø Ð ×Ø ÓÒÚ Ò ÒØ º ÁØ Ø × Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ô Ø Ø Ø ØÙ Ð ÛÓÖ Ò Ò Ø Ð Ò Ù Ó ´¿º¾µ Û ÐÐ Æ
ÙÐغ º ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÚ ÖÐ Ô Ó ØÛÓ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÖÑ ¾ ´Æ µ « Ö ÒØ ÔÖÓ Ù
Ø׺ º Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ º ÀÓÛ¹ Ú Ö¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ×Ø Ø ×Ø Ð Ñ Ò × Ø Ø ÓÖ Æ Ç´½¼¾¿ µ Ø × ÑÙ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ö Ò ÒÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Û Ö Ý Æ × ÐÐÓÛ ØÓ ­Ù
¹ ØÙ Ø º ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ º ÁÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ× ÓÒ Û ÐÐ Ó Ø Ò × ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ð ¸ Ï Ó Ô ÖØ Ð ÒØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ø ÖØ Ò ×Ô ¹Ø Ñ ÒÒ Ð Ø ÓÒ Ø ×ÓÑ Ð Ø Ö Ø Ñ ´Ü¾ ؾ µ º Á ÐÐݸ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ×ÙÔÔÓÖØ× Ø ÒØÙ Ø ÓÒ «ÓÖ ÝØ Ò Ò ¿ Ø × Ø ÑÔÐ ØÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ´Ü½ ؽ µ ÓÐÐÓÛ Ý ÛÓÙÐ ÛÓÖ Û Ø Ö ÔÖ × ÒØ ¹ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ù ÔÖÓ ×× ×º Áº º Ú À Ð ÖØ ½ ¾¹½ ¿ À × ÛÓÖ Ò Óѹ ØÖÝ Ø Ö Ø ×Ø Ò­Ù Ò Ò Ø Ø Ö Ø Ö Ù
Ð º ×Ý×Ø Ñ Ø ×ØÙ Ý Ó Ø Ü¹ ÓÑ× Ó Ù
Ð Ò ÓÑ ØÖÝ Ð À Ð ÖØ ØÓ ÔÖÓÔÓ× ¾½ ×Ù Ü ÓÑ× Ò Ò ÐÝ× Ø Ö × Ò ¬ Ò º À ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ñ ÒÝ Ö × Ó Ñ Ø Ñ Ø ×º ¾ À Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ø Ò Ø ÒØ Ò Ð × Ø Ø ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó Ó Ò Ú Ù Ð ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ö Ø Ö ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó ÐÐ ÓÒ×Ø ØÙØ ÒØ× Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ðº Ì ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ò ÜØ ×Ù × Ø ÓÒ¸ Ó × ÒÓØ ×Ù« Ö ÖÓÑ Ø × ¬ Ø׺ ¿º½º¾ Ì ÔÔ Ö ØÙ× Ó Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ï Ò Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ Ó ÑÓÖ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ ¹ Ò × Û Ø Û ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× Ä Ø ª ÒÓØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ö Ö Ò ×Ø Ø ÐÝ Ò Ò Ø ÙÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý À Ð ÖØ ×Ô º ª Û ÐÐ ÐÐ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø È Ý× ÐÐݸ Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ³ ÑÔØݳ ×Ø Ø Û Ø ÒÓ ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × ÔÖ × Òغ Æ ÜØ ÒØÖÓ Ù × Ø Ó ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ö Ó ÒØ× Ý ¸ × ÓÐÐÓÛ× ª Û Ö Ø ¼ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ØÓÖ Æ Æ Æ Ý ª ½ ½ ´¿º¿µ Æ ¾ ½ ÔÉ Ò ´ÆÓØ Ø Ø Ù ØÓ ½ ½¸ Æ ½ Ò Ø ÖÑ ÓÒ × ºµ Ì × ¬Ò Ø ÓÒ× Ö Ö ÖÓÑ ÒÒÓ ÒØ Ò × ÖÚ ×ÓÑ ÕÙ Ð ¬ Ø ÓÒº Ö×ØÐݸ Ò ÓÖ Ö ÒÓØ ØÓ Ø ÓÒ­ Ø Û Ø Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× Ú ØÓ ÙЬÐÐ Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý Æ ¼ Ý Ý ´¿º µ ¼ Û Ö ℄ · × Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ ´ ÒØ ¹
ÓÑÑÙØ ØÓÖµ ÓÖ Ó×ÓÒ× ´ ÖÑ ÓÒ×µº Ì ÑÓ×Ø ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ý ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × ØÓ Ø Ø Ø ¬¹ Ý Ý ª Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ò ×× Ø Ø Ø Ð ×Ø ØÛÓ ÒØ × Ó ´¿º µº ÌÓ Ú Ö Ý Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ¸ ÓÑÔÙØ Ø× ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø Æ ´¿ ¿µ ª ݪ ª ´ µ Ý · Ý℄ ª ´¿ ¿µ Ë Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø × ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ ª ª ¸ ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Û Ø Ý℄ ÑÙØ ØÓÖ Æ × ÒÚ Ö¬ º º ª Ý℄ ª ¹ÒÙÑ Ö Ú ÐÙ Ý℄ Æ Î Ö Ý Ø Ò Ö Ð Ú Ð ØÝ Ó Ø ÒØ ØÝ Ý Ø Ò Ø× Ñ ØÖ Ü Ò Ö ØÖ ÖÝ ×Ø Ø × ½ Ò º À ÒØ× Ê ÔÖ × ÒØ Ø Ö Ö Ò Æ Æ ½ ´¿º¿µ Ò Ù× Ø ÒÓÛÒ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ ÒÝ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ Ø Ò Ö Ð ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÓÒ× Ö Ø × Æ ½¸ ¬Ö×غ ´ Ø Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ Ó ÓÙÒ Ò Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ¸ × Ø ÓÒ ½º ºµ Ü Ö × º Ð Ñ ÒØ ØÛ ×Ø Ø × Ø ÖÓÙ ÌÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ÔÖÓÓ Ò × Óѹ ÓÖ ¸ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ø ÓÙØ Ö
ÙÑ­ ܺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ¿ ÌÁÇÆ Ø Ú Ò Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó ´¿º µ × ÙÒ Ö×ØÓÓ ¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÚ Ö Ñ Ò ÒÓÒ¹ ØÖ Ú Ðº ØÙ ÐÐݸ ÕÙ Ø ×ØÖÓÒ ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÒÑ ÓÖ ÒÝ Æ ¸ Ø Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ý ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó × Ø Ó Æ ¹ Ò Ô Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö¹ ØÓÖ× Ý ØÓ ÙÒ ÕÙ Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ ÒØ Ð× Ø Ø Ø ×Ø Ø × Ò Ö Ø Ø ÖÓÙ ´¿º¿µ Ú ÐÐ Ö Ø Ö ×Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò¹ ÐÙ Ò ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ø ÓÖÖ Ø ×ÝÑÑ ØÖ × Ø ÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ø Ð× Ó Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ´¿º¾µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ´¿º¿µ Ò ´¿º µ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Û Ö Ö ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ô Ó Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´º º Ø ÓÓ Ý Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ºµ À Ö ¸ Ø Ò ÔÖ Ñ Ø ÔÓ ÒØ Ó Ú Û¸ Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ú Ð ØÝ Ó Õ׺ ´¿º¿µ Ò ´¿º µ Ò ÜÔÐÓÖ Û Ø Ò Ó ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ö ×ÙÐØ׺ Ï ¬Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × Ø ÝÐÓÖ Ñ ØÓ Ö ×× Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø Ú ÖÝ Ò Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öº ÌÓ × Ø ×¸ Ð Ø Æ Ø À Ð ÖØ ×Ô É Ó ×Ø Ø × Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ ¸ º º Ø Ð Ò Ö ×Ô Ò Ó ÐÐ ×Ø Ø × ½ ¡ ¡ ¡ Æ Æ Æ ½ Ý ª Ó Ø Ò Ý Æ ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÔ ÖØÓÖ× Ý ØÓ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÙÐÐ ×Ô ÓÒØ Ò Ò ÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý ×Ø Ø × ´Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öµ × ÐÐ Ø Ó ×Ô ¸ º ÁØ × ¬Ò × Ø Ö Ø ×ÙÑ ¨½Æ ½ Æ ´× º ¿º¾µ Ó ÐÐ ×Ù ×Ô × Æ º Ò Ö Ð ×Ø Ø Ó Ø Ó ×Ô ×¸ Ø Ö ÓÖ ¸ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ×Ø Ø × Û Ø ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð ×º Ï Ð Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ Ó × ÒÓØ ÐÓ× Ò Ò Ú Ù Ð Æ ³×¸ Ø Ó × ×Ó Ò º ÁÒ ¸ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ý Æ Æ ·½ Ò
Ö × × Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Û Ð Ø ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ Ð×Ó ÐÐ ÒÒ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ× ÐÓÛ Ö Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö ´ º º ¿º¾ºµ Æ Æ ½ º Ü Ö × º Í× Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´¿º µ ØÓ Ú Ö Ý Ø Ð ×Ø ×Ø Ø Ñ Òغ Ò ÐÐݸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ × Ù× Û Ø Ð Ò Ù Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Р׺ ÌÓ ÔÔÖ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ð Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ÓÙÖ Ö Ö Ò ×Ø Ø × Ü ¬Ò Ö Ð ×Ô × ×º ´ ÓÖ × × Ò × Ò ÓÒÒ ¹ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ × ÐÓÛºµ Ï Ø Ò Ú ÓÒ Ô Ö Ó ÒÓÒ ÐÐÝ ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ´ Ü ÝÜ µ¸ ÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ×Ô º ÓÔ Ö ØÓÖ¹Ô Ö ×
Ö × ß × Ü ÑÔÐ ¬ Ò ÔØ Ö ¾ ß × Ò Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ ´ Ð × ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ µ Ð Ú Ò Ø Üº ´ ÓÖ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÔ Ö ¹ Ý ØÓÖ× ´ µ¸ Ö Ñ Ñ Ö × Ø ÓÒ ¾º½º½ºµ Ì ´
ÓÒØ ÒÙÙѵ ×× Ñ ÐÝ Ó ÓÔ Ö ØÓÖ× Ü ÝÜ ×
Ö × Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð º ÌÓ ØÙÖÒ Ø × Ö Ø Ö ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÒØÓ Ú ÐÙ Ð ØÓÓÐ a ...

3 ω2 ω1 k1 ÙÖ ¾º¿ Ë Ñ Ø Ö Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × k2 k k3 Ö Ñ Ú ×Ù Ð Þ Ò Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø Ö × × Û Ø Ò
Ö × Ò Ò Ö Ý º ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý℄ ¼ Æ ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ð Þ Ò ´¾º µ Ý Ý℄ ¼ ¼℄ ¼ ¼ Ý µ Ø × ÒÓÛ ×ØÖ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× ´ µ Ò Ø ÖÑ× Ó ´ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÒØÓ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ó× ÐÐ ØÓÖ ÓÖÑ À Òº Ì Ý · ½ ¾ ´¾º µ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ö Ò ´¾º µ ÕÙ Ø ÓÒ× ´¾º µ Ò ´¾º µ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ò ÐÝ× ×º Ì À Ñ ÐØÓÒ Ò À Ø × Ø ÓÖÑ Ó ×ÙÑ Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ× Û Ø Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × º ÆÓØ Ø × ÓÖ Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø × ¬Ò Ø ÓÒ׸ Ö ÐÐ Ø Ø Ý Ò Ý º ÍÒ Ö Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ó Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÐÓÛ Ò ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÙÔÓÒ Ø Ò Ø À ÖÑ Ø Ò Ó Òغ ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ Ø Ø ¼ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Û Ø ÐÓÒ Û Ú Ð Ò Ø ¸ ¼º Ü Ø Ø ÓÒ× Û Ø Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ö Ò Ö ÐÐÝ ÐÐ Ñ ××Ð ×× Ü Ø Ø ÓÒ׺ Ò Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÖÓÙ × Ø ´Ò½ Ò¾ µ Ó Ò ÕÙ × ¹ Ô ÖØ Ð × Û Ø Ò Ö Ý º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ó Ø ÖÑÓÒ Ò Ö ØÓ ÒØ ¬ Û Ø Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ×ÓÐ º ÔÐÓØ ÓØ ³Ö г Ô ÓÒÓÒ Ü Ø Ø ÓÒ Ò Ö × × × ÓÛÒ Ò º ¾º º ÆÓØ Ø Ø Ø ÐÓÛ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ò Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÙÖ × ÑÔÐ ×Ø ÑÓ Ð Ò Ò ×Ô Ø Ó Ø Ø Ø Ø Ø ×Ô ØÖÙÑ Û × Ö ÓÖ ÓÖ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÓÐ Û Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÙÒ Ø ÐÐ ´ÙÒ Ú Ö× Ð ØÝ µº Ï Ð Ð Ò Ö ×Ô Ö× ÓÒ Û × ØÙÖ ÐÖ Ý Ó Ø Ð ×× Ð ×ÓÙÒ Û Ú ×¸ Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ×Ô ¬ Ø Ú× ÐØÓ Ø Ö ÒÓÒ¹
Ð ×× Ð ÁØ × Ð Ø × Ò ´ Ò×Û Ö µ Ü Ö × ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ× Ö ×ÓÐÚ × Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ø ÐÓÛ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÔÖÓ¬Ð Ó Ø ×Ô ¬ Ø ×
Ù×× Ò × Ø ÓÒ ½º½º¾º ÓÖ ÙÖØ Ö ×
Ù×× ÓÒ Ó Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ò ØÓÑ Ð ØØ × Û Ö Ö ØÓ Ã ØØ Ð¸ ÔØ Ö ¾º ÙÖ ¾º ÌÝÔ Ð Ô ÓÒÓÒ ×Ô ØÖ Ó ÖÝ×Ø Ð Û Ø Ð ØØ º Ì Ø × × Ò× Ø Ú ØÓ ÓØ ÐÓÒ ØÙ Ò Ð ´Ä µ Ò ØÖ Ò×Ú Ö× ´Ì µ ÓÙ×Ø Ô ÓÒÓÒ׺ ÆÓØ Ø Ø ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÑÓÑ ÒØ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ × Ð Ò Öº ¾º¾ ÉÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ì Ò Ö Ð ØÝ Ó Ø ÔÖÓ ÙÖ ÓÙØÐ Ò ÓÚ ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å ¬ Ð Ø ÓÒ ´½º¿¼µ ÔÖÓ × Ò Ò ÐÓ Ý ØÓ Ø ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ×Ý×Ø Ñº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ö Ö ÒÙÑ Ö ÔÖ Ø Ð « Ö Ò × Û Ñ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Å¬Ð ÑÙ Ö Ö ´ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò µ ÜÔ Ö Ò Ö×ظ Ø Ú ØÓÖ Ð Ö Ø Ö Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø Ø ÑÔ Ö Ø Ú ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ÓÚ Ö Ò ¸ Ú × Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÒØ ÖÒ Ð ÓÑ ØÖݺ ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ Ø Ù Ö ÓÑ Ó Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÒØÖÓ Ù × Ö ÙÒ ÒØ Ö × Ó Ö ÓÑ Û Ó× Ö ÑÓÚ Ð ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ð Ú Ð × ÒÓØ × ÐÝ Ú º º º ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò × ØØ Ò Û Ö ÓÒÐÝ Ô Ý× Ð ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ö × Ó Ö ÓÑ ß º º Ø ØÛÓ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ØÖ Ò×Ú Ö× Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ß Ö ÔØ × Ø Ò ÐÐÝ ÙÑ Ö×ÓÑ ¸ Ø Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ö Ð Ú ÒØ Ù ÓÒ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ö Ð Ø Ú ×Ø ÐÐÝ ÓÚ Ö Òغ ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ Ñ Ò ×ØÐÝ ÓÚ Ö ÒØ × Ñ ¸ Û Ð Ø Ò ÐÐÝ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò Òظ ÒØÖÓ Ù × ×ÔÙÖ ÓÙ× ³ Ó×Ø Ö × Ó Ö Óѳ Û Ö Æ
ÙÐØ ØÓ Ø Ö Ó º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÒÓØ Ø Ù Ø ÙÔ Ò ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Û Û ÐÐ ÒÓØ ×
Ù×× Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Å ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÙÐÐ Ø Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ×Ô Ø× Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð ÔÐ Ý ÑÙ ØÓÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò Ú Ö ÓÙ× Ö × Ó ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × ØÓ ÖÓÔ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÐØÓ Ø Öº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ Ñ Ø Ò ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÓ× Ø ÓÒ¸ Ð Ö ÐÝ Ò× Ò× Ø Ú ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ ÙØ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò Ö Ð ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ñ Ò ÔÖ Ò ÔР׺ ¾º¾º½ Ï Ú Ù ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ø Ô ØÓÛ Ö × ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÓÒÚ Ò ÒØ Ó × Ð Ö ÓÑÔÓÒ Òظ ¼º Ã Ô ÙÖØ Ö Ö ×ÙÐØ× ØÓ ×ÔÐ Ý ³ Ù Í× Ò Ø Ù ÓÒ Ø ÓÒ× ××ÙÑ × Ø ÓÖÑ ½ Ä ¾ Ê Ñ ØØ Ö¹ Ö Å ¬ Ð ¸ Ä ½ ¿Ü º × ¬Ö×Ø × ×Ý×Ø Ñ Û ¬Ü Ù º º º¸ Ò Ø × Ò Ó Ö ×Ø ÓÙÐÓÑ Ù ¸ Ö ¡ ¼ ÔÐÙ× Ú Ò × Ò Ó Ø Ò Ñ Ò Ø Ø ÓÒ Ù × Ò × Ø Û ÒÒÓØ ÜÔ Ø ÒÚ Ö Ò ³º Ò ÒØ Ö Ø Ò Ý Ô ÖØ× ÓÒ Ú Ö ¬ × Ø Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¿Ü Ø ¡ Ø · ¡¡ ℄ ´¾º½¼µ ÁÒ Ò ÐÓ Ý ØÓ ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ØÓÑ Ò¸ ÓÒ ÛÓÙÐ Ò ÜØ ÔÖÓ ØÓ ³ ÓÙÔÐ ³ Ø Ø ÓÖÝ Ý ÜÔ Ò Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖº Ì « Ö Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ × Ø Ø Û Ö Ð Ò ´ µ Û Ø Ø ÙÐÐ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ä ÔÐ Ò ´ Ò×Ø Ó × ÑÔÐ × ÓÒ Ö Ú Ø Ú µ Ø Ò ÓÒ ´ µ Ø Ú ØÓÖ Ð ÕÙ ÒØ ØÝ Û × ´ µ ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ö ¡ ¼º ÁØ × Ø × ×Ô Ø× Û Ð ØÓ Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ× ÓÙØÐ Ò ÓÚ º Ï Ò Ò Ú Ø ÖÓÙÒ Ø × Æ
ÙÐØ × Ý ÓÒ× Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÑ ØÖÝ Ö Ù × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÒÚÐÙ ÔÖÓ Ð Ñº Ì × Ö ×ØÖ Ø ÓÒ × Ð ×× Ö¹ Ø ¬ Ð Ø Ò Ø Ñ Ø ÔÔ Öº º º Ò Ò ×ÓØÖÓÔ Ð ØÖÓÑ Ò Ø Û Ú Ù ×¸ ×Ý×Ø Ñ× Ó ÙÒ ×ÔÙØ Ð Ø ÒÓÐÓ Ð Ö Ð Ú Ò ¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ÒÚ ÐÙ ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑÙÐ Ø × ¡Ê ´Üµ Ê ´Üµ ´¾º½½µ Û Ö ¾ Ê × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ê Ð Ò ¼ Ü Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ú ØÓÖ¹Ú ÐÙ Ô Ò Ò Ó Ø ÒÚ ÐÙ × ÓÒ Ö Ö Ð Ò ÓÖØ Ó¹ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ Ê ¡ Ê Æ ¼ º Ì Ô Ò × ÓÒ Ø Ð× Ó Ø ÓÑ ØÖÝ ´× Õº ´¾º½ µ ÐÓÛµ Ò Ò × ÒÓØ ×Ô ¬ ÓÖ Ø ÑÓÑ Òغ Ê Ö× ÒØ Ö ×Ø ØÓ Ð ÖÒ ÑÓÖ ÓÙØ Ø × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÖÖ ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ü ÐÐ ÒØ ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ׸ º º Ø ÓÓ Ý ÊÝ Öº ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ ÓÒ × ÓÙÐ × Ý Ø Ø ´¾º½½µ ¬Ò × Ø × Ø Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Û Ú Ù º ÅÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ü ×Ø ÙØ Ø Ý ÖÖÝ ÑÙ Ö Ò Ö Ýº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ¿ Ë º ÁÒ Óº Ò Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ Û Ú Ù × ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÝ Û Ø Ñ Ø ÐÐ ÓÙÒ Ö × ´ º º ¾º ºµ Ì Ö Ø ÔÖ Ø Ð Ú ÒØ Ó Û Ú Ù × × Ø Ø Ø Ý Ö Ú ÖÝ ÓÓ Ø ÓÒ¬Ò Ò Å Û Ú ×º Ø Ð Ö Ö ÕÙ Ò × Û Ö Ø Û Ú Ð Ò Ø × Ö Ó ÓÖ Ö Ñ Ø Ö× ÓÖ Ð ×× Ö Ø ÓÒ ÐÓ×× Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÓÒ Ù
ØÓÖ× Ö º ÁÒ Ø × Ö ÕÙ Ò
Ý ÓÑ Ò׸ ÓÐÐÓÛ ÓÒ Ù
ØÓÖ× ÔÖÓÚ Ø ÓÒÐÝ ÔÖ Ø Ð Û Ý Ó ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò Ö Ø ÓÒº Å ¬ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò× Û Ú Ù × ÓÒ×ØÖ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׺ º º¸ ××ÙÑ Ò Ø Û ÐÐ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ØÓ Ô Ö ØÐÝ ÓÒ Ù
Ø Ò ¸ ´Ü µ ¼ ´¾º½¾µ ´Ü µ ¼ ´¾º½¿µ Û Ö Ü × ÔÓ ÒØ Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙÒ ÖÝ Ò ´ µ × Ø Ô Ö ÐÐ Ð ´Ô ÖÔ Ò ÙÐ Öµ Óѹ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ð ØÖ ´Ñ Ò Ø µ ¬ Ð º Ly Ly z y x ÙÖ ¾º Ê Ø Ò ÙÐ Ö Å Û Ú Ù º Ì ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø ÒÑÓ × Ó Ø × Ø ÖÑ Ò Ý ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Û ÐÐ× Ó Ø Ú Øݺ Ŭ Ð ÓÖ ÓÒ
Ö Ø Ò ×׸ Ò ØÙÖÒ Ò ØÓ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ¬ Ð ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ú ØÝ Û Ø ÙÒ ÓÖÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓ×× × Ø ÓÒ ÄÝ ¢ ÄÞ º ÌÓ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ä Ö Ò Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û Û × ØÓ ÜÔÖ ×× Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ø ÖÑ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê Ø Ø Ö ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ´¾º½¾µº ÓÑÔÐ Ø × Ø Ó ÙÒ
Ø ÓÒ× ÙЬÐÐ Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý ¼ ½ ½ Ó×´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ Ê Æ ¾ × Ò´ Ü Üµ
Ó×´ Ý Ýµ× Ò´ Þ Þ µ ¿ × Ò´ Ü Üµ× Ò´ Ý Ýµ
Ó×´ Þ Þ µ À Ö ¸ Ò Ä ¸ Ò ¾ Æ Ü Ý Þ¸ Æ × ØÓÖ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ê ØÓ ÙÒ Øݸ Ò Ø Ó Æ ÒØ× Ö ×Ù Ø ØÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ½ Ü · ¾ Ý · ¿ Þ ¼º ÁÒ ¸ Ø × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ò Ö Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÝÔ ´Ü ص È « ´ØµÊ ´Üµ¸ « ´Øµ ¾ ʸ × Ú Ö Ò Ð ×׸ Ò Ò Ö Ø × Ò Å ¬ Ð ÓÑÔ Ø Ð Û Ø ´¾º½¾µº ËÙ ×Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ê ÒØÓ ´¾º½½µ ÒØ ¬ × Ø ÒÚ ÐÙ × ØÓ ´ ܾ · ݾ · Þ¾ µ ÁÒ Ø Ô Ý× × Ò Ð ØÖÓ¹ Ò Ò Ö Ò Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ä ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò ÕÙ × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑ ØÖÝ Ö ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ÑÓ ×º × Û Û ÐÐ × × ÓÖØÐݸ Ø Ò Ö Ý Ó ÑÓ ´ º º Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ×Ô ¬ ÑÓ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒµ ÖÓÛ× ÛØ ÁÒ × × Û Ö ÓÒ × ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý ÝÒ Ñ × Ó Ø Å ¬ Ð ¸ ÓÒÐÝ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ö Ð Ú Òغ º º Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ñ ×× Ú ÐÝ Ò ×ÓØÖÓÔ Û Ú Ù Û Ø ÄÞ ÄÝ Äܺ ÁÒ Ø × × Ø ÑÓ × Û Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö Ø Ó× Û Ø Þ ¼¸ ½ º ´Ï Ý × Ø ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ × Ø ÓØ Ò Ä Ò Ä Ý Þ ØÓ Þ ÖÓ µ Ï Ø Ø × Ý Ý Ü ÞÝ Ó ¸ ¾ · ¾ ÄÝ ´¾º½ µ ¿ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Ò × Ð Ö Ò Ü ×ÙÆ × ØÓ Ð Ð ÓØ ÒÚ ÐÙ × Ò Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê º ÖØÓÓÒ Ó Ø ×Ô Ø Ð ×ØÖÙ
ØÙÖ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê × × ÓÛÒ Ò º ¾º º Ì ÝÒ Ñ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ×
Ù×× Ò Ø Ø Üغ ß ÌÙÖÒ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÔÓ× Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ê ¸ ´Ü ص Ý ´¾º½¼µ Ò ´¾º½½µ¸ Û ÜÔ Ò Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð « ´ØµÊ ´Üµ Û Ö Ø ×ÙÑ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ ÐÐÓÛ Ú ÐÙ × Ó Ø Ò Ü Ô Ö Ñ Ø Ö º ´ º º Ò Û Ú Ù ºµ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÜÔ Ò× ÓÒ Ù ¸ ¾ Ä Ò¸ Ò ¾ Æ Û Ö Ä × Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÒØÓ ´¾º½¼µ Ò Ù× Ò Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ê ¸ Û Ó Ø Ò ¾ ¡ ½ Ä « · «¾ ¾ ºº ÓÙÔÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø ×Ý×Ø Ñ × ×
Ö Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ô Ò ÒØ ÝÒ Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÓÓÖ Ò Ø × « º ÖÓÑ Ø × ÔÓ ÒØ ÓÒ¸ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ × ÐÓÒ Ø Ð Ò × Ó Ø ×Ø Ò Ö Ð ÓÖÈ Ø Ñ ¬Ò ÑÓÑ ÒØ Ø ÖÓÙ « Ä « º Ì × ÔÖÓ Ù × Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À ´ ´ ¾µ« « µº Ï Ò ÜØ ÕÙ ÒØ Þ Ý ÔÖÓÑÓØ Ò « « Ò ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò Ð Ö Ò « ¼ ℄ Æ ¼ º Ì ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ò Ó ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ ¸ Ø Ò Ö × Ñ ¾ ½ · «« À ¾Ñ ¾ Û Ö Ø ³Ñ ×׳ Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ½ Ò ¾º½º¾¸ Û ¬Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö Û Ö ÙÔÓÒ Ø º ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ñ Ñ Ý « · ¾ Ñ ¾ À Ñ ÐØÓÒ Ò ××ÙÑ × Ø× ¬Ò Ð ÓÖÑ Ý ·½ À ¾ « × Ñ ÐÓ × × Ò × Ø ÓÒ Ñ ´¾º½ µ ÓÖ Ø ×Ô ¬ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ÑÓ Ò Û Ú Ù Ó Û Ø Ø ÄÝ ¸ ¾ · ´ Ä µ¾ ℄½ ¾ º Õº ´¾º½ µ Ö ÔÖ × ÒØ× ÓÙÖ ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ý Ø ÅÛÚ Ù º ÓÖ ÓÒ
ÐÙ Ò Ø × × Ø ÓÒ Ð Ø Ù× Ñ Û ÓÑÑ ÒØ× ÓÒ Ø ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó Ø Ö ×ÙÐØ º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ ÓÚ ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ÖÑÓÒ Ò º Ì ÐÓ× ×ØÖÙ
ØÙÖ Ð × Ñ Ö ØÝ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ì Ò ÐÐݸ Ø ÓÒÐÝ Ø ÔÓ× Ø Ú º Ì × Ò ØÖ Ø ÐÓ× Û Ú Ù Ò×Ø Ø « Ö Ò × Ð Ö ÐÝ Ò ×× Ò Ð × Ø Ø Ò×Ø Ó Ò Ü Ô Ö× ´ µ ÐÐ Ò × ´ µ Ö ÕÙ Ð Ò ØÓ Ø Ø Ø Ø Û Ú ÜÔ Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ö Ð Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× Ó Ø Ö
ÙÐ Ö Ó× ÐÐ ØÓÖ Òº Ø ÒÝ Ö Ø ¸ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ÒØ Ðº ¾º¾º ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ Ë ¿ ×Ý×Ø Ñ× ÖÓÓØ× Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö ¬ Ð Ä Ö Ò Ò ´¾º½¼µ × ÕÙ Ö Ø Ò ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ ÓÙÒ ØÓ Ñ Ô ÓÒØÓ Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÝÔ À Ñ ÐØÓÒ Òº Ì Ø Û Ó Ø Ò × ÑÔÐ ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ù ØÓ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ô ¬ ØÓ Ò ÖÖÓÛ Û Ú Ù º ÓÖ Ð ×× Ö ×ØÖ Ø Ú ÓÑ ØÖ ×¸ º º Ö ×Ô ¸ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ú ØÓÖ Ð Ö × Ó Ö ÓÑ Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô ÛÓÙÐ Ú Ò Ó Ø Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÔÔ Ò Ó Ø Ö Å ¬ Ð ÓÒØÓ ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ó× ÐÐ ØÓÖ× × Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓÑ ØÖݺ º È Ý× ÐÐݸ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ö ¸ Ó ÓÙÖ× ¸ Ø Ô ÓØÓÒ× Ó Ø Å ¬ Ð º Ì ÙÒ Ñ Ð Ö ÔÔ Ö Ò Ó Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ × Ò Ô ÙÐ Ö ØÝ Ó Ø Û Ú Ù º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó Ð Ö ÐÓÒ ØÙ Ò Ð Û Ú ÒÙÑ Ö× Ä Ý ½ ¸ Ø ×Ô Ö× ÓÒ ÔÔÖÓ × ¸ º º Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ×Ô Ö× ÓÒ Ó Ø Ô ÓØÓÒ ¬ Ð º Ð×Ó ÒÓØ Ø Ø¸ Ù ØÓ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò× ´¾º µ Ò ´¾º½ µ¸ ÐÐ Û Ø Ò× ÓÙØ Ø Ú ÓÙÖ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ × Ó Ø ØÓÑ Ò ÖÖ × ÓÚ Ö ØÓ Ø Ô ÓØÓÒ ÑÓ × Ó Ø Û Ú Ù º º × Û Ø Ø Ö Ô ÓÒÓÒ Ò ÐÓ ¸ Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ× ×
Ö Ý ´¾º½ µ Ü Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ ÁØ × × Ò Ø Ò ×Ô Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × Ø Ø Ø × Ó×¹ ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ù× Ý ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø Ö Ð Ø Ú ×Ø ¬ Ð ¸ ×ÙÖ Ø Ú Ö ÓÙ× ÔÓ ÒØ× Ó ÒÓÒ¹Ö Ð Ø Ú ×Ø Ô Ý× ×º ÁÒ Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ ØÛÓ ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ò ÓÒ Ò× Ñ ØØ Ö Ô Ý× × Û ÐÐ Ö ­Ý ×
Ù×× º ¾º¾º¾ Ì ÉÙ ÒØÙÑ Î ÙÙÑ ÇÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ñ Ò ×Ø Ø ÓÒ× Ó Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× × Ø × Ñ Ö « Ø ÌÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ù
Ø Ò ÔÐ Ø × Ñ ÒØÓ Ø Ú ÙÙÑ Ü ÖØ Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ ÓÒ ÓØ Öº Ì × Ô ÒÓÑ ÒÓÒ × Ð Ú ØÓ Ó ×ÓÑ Ö Ð Ú Ò ÓÖ¸ º º¸ ÓÐÐÓ Ð Ñ ×ØÖݺ Æ Ñ ÐÝ Ø ÓÖ Ð Ò Ó Ý ÖÓÔ Ó ×Ù×Ô Ò× ÓÒ× Ó Ô ÖØ Ð ×¸ × Þ ¼ ½ ½ Ѹ Ò Ð ØÖÓÐÝØ ×º Ø Ð ×Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ× Ó Ø × ØÝÔ Û ÔÖÓÑÔØ × Ñ Ö ØÓ × ÑÓÙ× Ò ÐÝ× × Ó Ø Ð Þ Ú ÙÙÑ ÔÖÓ Ð Ñº ÉÙ Ð Ø Ø Ú Ðݸ Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×ÑÖ ÓÖ × Ö ÐÝ ÙÒ Ö×ØÓÓ ´Ë ÓÙÖ ÔÓÓÖ ØØ ÑÔØ Ø Ò ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ º ¾º ºµ Ä Ø Ö Ð ×× Ð Ò ÐÓ ¸ ÕÙ ÒØÙÑ Ô ÓØÓÒ× Ü ÖØ ÖØ Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÓÒ Ñ ÖÓ×
ÓÔ Ñ ºÌ « Ö Ò ØÓ Ø Ð ×× Ð × × Ø Ø¸ Ù ØÓ Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ Ó× ÐÐ Ø ÓÒ׸ Ú Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ × Ô Ð Ó Ö Ø Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ º ÓÖ × Ò Ð ÓÒ Ù
Ø Ò Ó Ý Ñ ÒØÓ Ø Ò¬Ò Ø Ú ÙÙѸ Ø Ò Ø ÔÖ ××ÙÖ Ú Ò × × Ý ×ÝÑÑ ØÖݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÖ ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø ×¸ Ø × ØÙ Ø ÓÒ × « Ö Òغ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ× × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ × Ù× Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ × ÓÛ Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÑÓ × ØÛ Ò Ø ÔÐ Ø × × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò Ø Ð Ò¬Ò Ø ÓÙØ Ö ×Ô ×º À Ò ¸ Ø ÓÖ ´ Ò× Øݵ Ö Ø Ý ÓÙØ Ö ×Ô Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ì ÔÐ Ø × ³ ØØÖ Ø³ × Ñ Öº ¼ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÓØ Öº ÓÖ ÕÙ ÒØ Ø Ú ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø × Ô ØÙÖ ¸ × ÔÖÓ Ð Ñ º ÆÌÍÅ Á Ä Ë × ÓÒ ÑÔÓÖØ ÒØ ÙÖ ¾º Î ÖÝ × Ñ Ø ØØ ÑÔØ ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ò Ø × Ñ Ö « غ ÅÓ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ò× ØÝ Ó Å ¬ Ð ÑÓ × ØÛ Ò ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ø × Ò Ú ÙÙÑ × ÐÓÛ Ö Ø Ò Ò ÓÙØ Ö ×Ô º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø Ö Ø ÓÒ ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø ÓÙØ× Ü × Ø ÓÙÒØ Ö ÔÖ ××ÙÖ ÖÓÑ Ø Ò× Ò Ø ÔÐ Ø × Ð Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ º Ô ÒÓÒÑ ÒÓÒ Û Ö Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× ÔÐ Ý ×ÓÑ ÖÓÐ × Î Ò Ö Ï Ð× ÓÖ ×½¼ Æ ÙØÖ Ð ØÓÑ× ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ØØÖ Ø ÓØ Ö Ý ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø¸ Ø ×Ñ ÐÐ × Ô Ö Ø ÓÒ Ö¸ × Ð × Ð Ö º ÖÐÝ Ñ ÖÓ×
ÓÔ ØØ ÑÔØ× ØÓ Ð ×× ÐÐÝ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ô ÒÓÑ ÒÓÒ ÔÖÓ Ù Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø¸ Ò ÓÒ­ Ø Û Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ¬Ò Ò ¸ Û Ö ×ØÖÓÒ ÐÝ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ô Ò Òغ ÁØ Û × ÓÒ× Ö Ñ ÓÖ Ö Ø ÖÓÙ ½½ ÑÓ Ð Û Ö Ý Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó Ø Ò Û ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Û Ò ÄÓÒ ÓÒ ÔÖÓÔÓ× Ò Ô Ò ÒØ Ö ¹Ð Û Û × Ó Ø Ò º Ì ×× Ò Ó ÄÓÒ ÓÒ× × × ÐÝ ÜÔÐ Ò ÁÑ Ò Ó Ø ØÓÑ×»ÑÓÐ ÙÐ × × Ò Ó× ÐÐ ØÓÖº Ì Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÓØ ÓÒ Ó Ø × Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ Ñ ×ÙÖ Ò Ø ÖÑ× Ó ×ÓÑ ÓÓÖ Ò Ø Ü¸ Ö Ø × ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØ Ó ×ØÖ Ò Ø Üº Ø ÐÓ× ×Ø Ò ×¸ Ø ×Ý×Ø Ñ× ÒØ Ö Ø Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÏÖ Ø Ò ÓÛÒ ÓÙÔÐ Ó× ÐÐ ØÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ× ´× ÔÖÓ Ð Ñ µ¸ ÓÒ Ö ÐÝ Ó Ø Ò× ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ý Ý ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Î ´Öµ Ö º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ×Ù ØÐ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø × Ñ Ò ÐÝ ÒÒÓ
ÓÙ× ÓÙÔÐ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ØÓ Ø Ð ×× Ð ÓÙÐÓÑ ÔÓØ ÒØ Ðº ÐÓ× Ò×Ô Ø ÓÒ ´× Å ÐÓÒÒ ³× ÓÓ ÓÖ Ø Ð×µ × ÓÛ× Ø Ø ØÓ Ñ ÒØ Ò Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó Ö ÓѸ Ø Å ¬ Ð ÑÙ×Ø ÒÓØ ××ÙÑ ÒØ Ö ÐÝ Ð ×× Ðº ÁÒ Ø¸ ÓÒ Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ò ØÙÖ Ó Ø Å¬ Ð × ÒØ Ö Ø ×Ø ¸ Ø ÓÑ × ÔÓ×× Ð ØÓ ÜÔÐ Ò Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ Ò ÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ Ó ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ Ö × Ó ½¼ ½½ ÂÓ ÒÒ × Ö Ú Ò Ö Ï Ð× ½ ¿ ¹ ½ ¾¿¸ ½ ½¼ ÆÓ Ð Ä ÙÖ Ø Ò Ô Ý× × Ò Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ó × ÛÓÖ ÓÒ Ø ×Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÒÓÒ¹ Ð × ×º Ö ØÞ ÏÓÐ ÑÓÙ× ÓÖ ÓÖ × Ò ÓÖÝ Ó ×ÙÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø ½ ¼ºµ Ò ÄÓÒ ÓÒ ½ ¼¼¹½ ¸ ¹ × ÛÓÖ ÓÒ Ú Ò Ö Ï Ð× × Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð Ø ¹ Ö
ÓÒ Ù
Ø Ú ØÝ ´ Ò ÓÐÐ Ó¹ × ÖÓØ Ö À ÒÞ¸ ½ ¼ ¹ ¾º¾º Ö ÉÍ ÆÌÍÅ Ä ÌÊÇ Æ ÅÁ ½ Ë ÓÑ ÙÖ ¾º ÇÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ò Ö Ï Ð× ÓÖ × Ý Å Ú ÙÙÑ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ׺ Ò ØÓÑ ÓÖ ÑÓÐ ÙÐ × ÜÔÓ× ØÓ ­Ù
ØÙ Ø ÓÒ× Ó Ø Å ÕÙ ÒØÙÑ Ú ÙÙÑ ´Ú ×Ù Ð Þ Ý Û ÚÝ Ð Ò ×ºµ Ì × Ð × ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ º ÐÓ× Ý Ô ÖØÒ Ö ØÓÑ × × ÓØ Ø Ú ÙÙÑ ÑÔÐ ØÙ Ò Ø ÔÓÐ ¬ Ð Ö Ø Ý º Ì ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ¬ Ð ×ØÖ Ò Ø × Ð × ØÓ Ò Ø ÐÓÛ Ö Ò Ó Ø Ò Ö Ý Ó º ÓÒ× Ö Ò ØÓÑ ÜÔÓ× ØÓ Ò Ð ØÖ ¬ Ð º Ì ¬ Ð Ú × Ö × ØÓ Ø ØÓÑ ËØ Ö ½¾ « ظ º º Ð Ú Ð × Ø Ó ÓÖ Ö Ï « ´Ü µ ¡ ´Ü µ ¸ Û Ö « × Ø ØÓÑ ÔÓÐ Ö Þ Ð Øݸ Ø × Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Å¬Ð ¸ Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ º ÓÖ Ò ØÓÑ Ò Ø ÑÔØÝ Ú ÙÙÑ Ý Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ × Ø ÖÑ Ò Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ ¬ Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó × ÓÒ ØÓÑ ¸ Ø ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × « Ö Òغ Ì ÔÓ ÒØ × Ø Ø Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ÑÔÐ ØÙ ¼ Ò Ù × ÔÓÐ Ð Ñ ÒØ » « ¼´Ü µº Ì × ÔÓÐ Ö Ø × ¬ Ð Û ÓÒØÖ ÙØ × ØÓ Ø ØÓØ Ð ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ ÐØ Ý ØÓÑ ´Ü µ ´ ¼ · µ´Ü µ ´× º ¾º ºµ Ì ÓÑ Ò ÒØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ð Ú Ð × Ø Ù ØÓ Ø ÔÖÓÜ Ñ ØÝ Ó ×Ø Ò ÚÒ Ý Î ´Öµ Ï « ¼ ´Ü µ¡ ¼ ´Ü µ « ¼ ´Ü µ¡ ´Ü µ «¾ Ì ´Ü ¼ µ ´Öµ ´Ü µ ´¾º½ µ Û Ö Ö Ö Ö Ò ´Öµ × Ñ ØÖ Ü ÖÒ Ð ×
Ö Ò Ø ÓÑ ØÖ Ø Ð× Ó Ø ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒº ´Ï Ú ×Ù ØÖ Ø Ø Ú ÙÙÑ Ð Ú Ð × Ø Ù× Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÙÒ¹ Ø Ø Ð Ó«× Øºµ ÆÓØ ´¾º½ µ ÔÖ Ø× Ø Ú Ò Ö Ï Ð× ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Þ ÖÓ ÔÓ ÒØ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø ÕÙ ÒØ Ø ØÚ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ð Ñ Òظ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑ Ø¹ Ö Ú Ö ÓÚ Ö ÐÐ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ × ×ÓÑ Û Ø ÒÚÓÐÚ º × ¬Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ð
ÙÐ Ø ÓÒ ´ Ø Ð ¸ º º¸ Ò Å ÐÐÒÓÖ× ÓÓ ¸ × Ø ÓÒ ¿º½½ºµ ½¾ ÂÓ ÒÒ × ËØ Ö ½ ¹½ ¸ ÆÓ Ð Ð ÙÖ Ø ½ ½ ÓÖ × ×
ÓÚ ÖÝ Ó Ø ËØ Ö « Ø Ò ½ ½¿º ÇØ ÖÛ × ¸ ÓÒ Ó Ø ÛÓÖ×Ø Ö Ø Ö× Ó Æ Þ ÖÑ Ò × Ò º ÁÒ ½ ¿ Ù× À × Ò Ö Ó ÓÓÔ Ö Ø Ò Û Ø Û׺ ÁØ ØÓÓ Ø Ô Ö×ÓÒ Ð ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Ó À ÑÑÐ Ö¸ Ê × Ù Ö Ö ËË ´ µ¸ ØÓ Ø À × Ò Ö ÓÙØ Ó ØÖÓÙ Ð º ¾ ÓÒ Ó Ø Ò× À ÈÌ Ê ¾º Î ´Öµ ÊÇÅ Ä ¾ ¿ Ö¼« ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ´¾º½ µ Û Ö ¼ × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò
Ý ØÛ Ò Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ø ¬Ö×Ø Ü Ø ×Ø Ø Ó Ø ØÓѺ ´Ì × Ô Ö ÑØ Ö ÒØ Ö× Ø Ö ×ÙÐØ Ø ÖÓÙ Ø Ô Ò Ò Ó Ø Ñ ÖÓ×
ÓÔ ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ ÓÒ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò ×ºµ ¾º¿ ËÙÑÑ ÖÝ Ò ÇÙØÐÓÓ ÁÒ Ø × ÔØ Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø Ò Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ö Ý Ð ×× Ð ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Ö ÕÙ ÒØ Þ º ÑÔÐÓÝ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ × ÔÖÓØÓØÝÔ Ð Ü ÑÔÐ Û Ú × Ò Ø Ø Ø À Ð ÖØ ×Ô × Ó Ø × Ø ÓÖ × «ÓÖ « Ö ÒØ ÒØ ÖÔÖ ¹ Ø Ø ÓÒ׺ Ç Ô ÖØ ÙÐ Ö Ù× Û × ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð Ô ØÙÖ Û Ö Ý Ø ÓÐÐ Ø Ú Ü Ø Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × ÕÙ Ö Ø ×Ø ØÙ× Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ô ÖØ Ð ×º ËÙ×Ô ÓÙ×Ðݸ ÓØ Ü ÑÔÐ × ×
Ù×× Ò Ø × Ø Üظ Ø ÖÑÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØÙÑ Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ ×¸ Ð ØÓ Ü ØÐÝ ×ÓÐÚ Ð ¸ Ö ¬ Ð Ø ÓÖ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø × ÓÒÐÝ Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÓÖ × Ø Ø ÓÒÐÝ Û ÓÒØ ÒÙÙÑ Ø ÓÖ × Û ÐÐ × × ÑÔÐ º º º Ø Ü Ø ×ÓÐÚ Ð ØÝ Ó Ø ØÓÑ Ò ÛÓÙÐ Ú Ò ÐÓ×Ø Û Ò
ÐÙ Ö ÓÖ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ò ÔÓÛ Ö× Ó Ø Ð ØØ ×ØÓÖØ ÓÒ ÑÔÐ ØÙ º ËÙ Ø ÖÑ× ÛÓÙÐ Ò Ö Ø Ö Û Ú ¹Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒÓÒ ÑÓ ×º ÈÙØ « Ö ÒØÐݸ Ô ÓÒÓÒ× ÛÓÙÐ Ò ØÓ × ØØ Ö Ó« ÓØ Ö ÓÖ ÒØ Ö Øº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø Ö ×Ø ØÙ× Ó Ð ØÖÓ ÝÒ Ñ × × ÐÓ×Ø ÓÒ Ø Å ¬ Ð × ÐÐÓÛ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ñ ØØ Ö ¬ Ð º Æ Ð ×× ØÓ × Ý¸ ÒØ Ö Ø Ò ¬ Ð Ø ÓÖ × Ö Ò¬Ò Ø ÐÝ ÑÓÖ ÓÑÔРܸ ÙØ Ð×Ó ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× Ö ×Ó Öº Ì Ò ÐÐݸ Û Ú × Ò Ø Ø Ø Ô ÓÒÓÒ»Ô ÓØÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ¬ Ð Ø ÓÖ × ×
Ù×× Ò Ø × ÔØ Ö ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ×
Ù×× ×Ó Ö ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ Ð ÑÔ× ÓÒ Ø ÙÐÐ ×Ô ØÖÙÑ Ó Ú ÒØ × Ó Ø × Ð Ò Ù º ÁÒ Ø¸ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØ × ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ Ö ÔÖ × ÒØ× ÒØÖ Ð¸ Ò ×ØÓÖ ÐÐÝ Ø ÓÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖݺ Ì Ò ÜØ ÔØ Ö × ÚÓØ ØÓ ÑÓÖ ÓÑÔÖ Ò× Ú ×
Ù×× ÓÒ Ó ÓØ Ø ÓÖÑ Ð ×Ô Ø× Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ð Ò Ù º ¾º º ÈÊÇ ¾º Ä Å Ë ¿ Ì ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø É½ ÔÔÐÝ Ò Ø Ö Ò Ò ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ò× Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ä ¹ ¾ Ñ ¾ Ñ£ ¾ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¡ ¾ Ä ܾ ℄ Ѿ ¾ ܾ ¾ ¾ £ ¿ Ä ℄ Ѿ Ѿ ¾ ¾ Ò Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ × ´Ü µ¾ ¾ ½ Ñ ¾ ½ ¾ Ä Ü ℄ ¾ ¾ × Ü ¾ ÆÓØ Ø Ø Ò º Ø ¬ Ð × ÓÑÔРܺ℄ ×Ø Ø Ä Ö Ò Ò Ò× ØÝ º Ò ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ Ý Ñ Ò Ù× Ó Ö Ð Ø Ú ×Ø ¹Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒº ËØ ÖØ Ò Û Ø Ø Ä Ö Ò Ò ¾º¸ Ó Ø Ò Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò× Øݺ ÁÒØÖÓ Ù Ò ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ ÕÙ ÒØ × Ø À Ñ ÐØÓÒ Òº Ä ½ Ü ℄ ɾ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ×
Ù×× ÓÒ Ò Ø Ò Ó Ð Ò Ø Ä × ÜÔÖ ×× Ð ØÙÖ ×¸ Ô Ö Ó ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ð ×Ø Ý Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò À Û Ö Ø ¾ ½ ¾ · × ´Ü µ¾ ¾Ñ ¾ ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ü ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø Æ´Ü Ü¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ ´ µ ¬Ò Ò Ø ½ Ľ ¾ ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ Ä ¼ Ü § ´Üµ ´Üµ Ü ½ Ľ ¾ ´Üµ ´Üµ È Û Ö Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ×ÙÑ ÓÚ Ö ÐÐ ÕÙ ÒØ × ÕÙ × ¹ÑÓÑ ÒØ × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ ÁÒ Ø ÓÙÖ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø À ´
µ ¬Ò Ò ½ ¾Ñ Ö Ñ ¾ × · ¾ · ¾ ½ Ñ ¾ ¦ Ü ¾ Ñ Ä Ñ¾ ¸ ¼℄ Æ ¼º × Ø ÓÖÑ À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë Û Ö ´ × Ñµ½ ¾ Ú × ÓÛ Ø Ø Ø ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ý Ø ÒÓÒ Ð Ý ℄ Æ ¼¸ Ò ¼ ℄ ¼º ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¼ ´ µ Ò ÐÐݸ Û Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ × ÓÛ Ø Ø Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ò ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ Ý À · ½ ¾ É¿ ÄÓÒ ÓÒ× Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÜÔÐ Ò Ò Ø ÓÙØ ÖÓÑ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò ÚÒ Ö Ï Ð× ÓÖ ×Ø ÖØ× Ô¾ Ñ ¾ Ô¾½ · ½ · Ó ´Ü¾½ · ܾ¾ µ · Ñà ܽ ܾ ¾Ñ ¾Ñ ¾ Û Ö Ü × Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ Ô ÒÓÑ ÒÓÐÓ ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÒ Ó ØÛÓ ØÓÑ× ½ ¾º Ì ØÓÑ× Ö ÓÙÔÐ Ø ÖÓÙ ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Û Ö Ø ÔÓÐ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ü Ò Ã Õ ¾ ´ÑÖ¿ µ Ò Ô×ÙÐ Ø × Ø Ø Ð× Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒº À Ö Ö ÒÓØ × Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø ØÓÑ× Ò Õ × ÔÓÐ ¹ ÔÓÐ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ØÓÖº ÓÑÔÙØ Ø ×Ô ØÖÙÑ Ó Ø ØÛÓ¹Ô ÖØ Ð ×Ý×Ø Ñ ×
Ö ÝÀ Ò ÚÖ ÝØ Ø Ø ÔÓÐ ÓÙÔÐ Ò Ð × ØÓ ÐÓÛ Ö Ò À Î ´Öµ þ ¿ Ó Ó Ø ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ò Ö Ýº Í× Ò Ø Ø Ø Ð¾ ××¾ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÝ Ó Ò Ó× ÐÐ ØÓÖ × Ö Ø ÓÒ Ð Ú Ò Ý « ¾ ´Ñ ¾ µ Ø × ÓÑ × Î Õ Ö« º Ò ÐÐݸ Ù× Ò Ø Ø Ø ¾ ÚÖ Ó Ø ÓÑ ØÖ ØÓÖ Õ ÕÙ Ð× ¾ Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý Ø Ö ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ø Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö Ø Ö Ó ³Ö г ØÓÑ Ó× ÐÐ ØÓÖ¸ Û Ö ÓÚ Ö Ø Ö ×ÙÐØ ´¾º½ µº ¾º º ÈÊÇ Ä ¾º º½ Å Ë Ì Ò×Û Ö× ½ ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÒ ÑÙ×Ø Ò Ö Ð × Ø Ò Ð ØÙÖ ×º º º¸ ÓÖ × ¾º¸ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ä´ ÆË ÖÓÑ Û Û Ó Ø Ò Ø Ä · ܾ ܾ Ä ØÓ Ø £ Ä Ö Ò ÖÚ ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡ ¾ · ¿ · ¾ ¾ Ü Ü Ä ¡£ Ñ ¼ Ò ¸ ÓÒ ¬Ò × Ø × ܾ Ñ ¾ Ø Ä · ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ Ð× Ø ½ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø Ä · ÔÔÐ ÕÙ Ø ÓÒ · ¯ ܾ · ¯ܾ µ Ä´ ܾ µ ¢ ¯ ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò× Ü ¾ · ¿ Ñ ܾ × ¼ ¼ Ñ ¾ ¾ · ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ ¼ ¼ Ò ÐÐݸ ØÙÖÒ Ò ØÓ × º¸ Ø × Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò Ö Ð × Ø ÙÐ Ö¹Ä Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ¬ Р׺ Ë Ò Ø Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ× ­Ù
ØÙ Ø Ò Ô Ò¹ ¼ · ¼¼ ÒØÐݸ Û Ò ÓÒ× Ö Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò ÒØÐݺ Ë Ô Ö Ø Ò ÒØÓ Ø× Ö Ð Ò Ñ Ò ÖÝ Ô ÖØ׸ Ò ÔÔÐÝ Ò Ú Ö Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÓÒ Òظ ÓÒ Ó Ø Ò× ¾ ¼ × ¾ ¼ Ñ Ü ¾ ¼¼ × ¾ ¼¼ Ü ¼ ¼ Ñ ÁÒ Ø¸ Ø × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø £ Ò ØÖ Ø × Ò Ô Ò Òغ Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ £ Ó Ø Ò× ¾ × ܾ Ñ ÓÖ × ¾º Ø ÑÓÑ ÒØÙÑ ÓÒ Ù Ø ØÓ Ø Ì ¼ ¬Ð × ÚÒ Ý Ä Ñ À Ñ ÐØÓÒ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ × ¾º × Ú Ò Ý À Ä ¾ × ¾ ´ ¾ µ¾ ¾Ñ ¾ Ü ÔÔÐÝ Ò Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´Üµ ´Ü¼ µ℄ Æ ´Ü ܼ µ¸ Ò ÔÖÓÑÓØ Ò Ø Ð ×× Ð ¬ Ð × ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø ÕÙ ÒØÙÑ À Ñ ÐØÓÒ Òº ÁÒ ÓÙÖ Ö ×Ô ¸ Ø À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø × Ø × Ñ ÓÖÑ × Ø Ø ×
Ù×× Ò Ð ØÙÖ × Û Ø Õ¾ Õ º · À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ¾ ´ µ Í× Ò Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ó Ø Ä ½ Ä ¼℄ Ä Ü ¼ ¼ Þ ´ µ ÓÖÑ Ò¸ Ù× Ò Ø Ä ¼ Ü Ä ½ Ä ¼ ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ¾ ¾Ñ ¼ ½ Ä Ä ¼ ܼ Æ Ü· ¼ ܼ Þ Æ´Ü Üß¼ µ ´Üµ ´Ü¼ µ℄ ¼ ß ¼ ´ µÜ¼ Ü Æ Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ½ ¾Ñ ´ · ¼ µÜ Ü ¼ À Ñ ÐØÓÒ Ò Ø ½ ¾Ñ ¼ Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÔÔÐ ØÓ Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ú ÖØ × º ´
µ Í× Ò Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ú ÓÚ ¸ ÓÒ ¬Ò × Ý℄ ¼ ´ µ ÁÒÚ ÖØ Ò Ø ¾ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ½¾ Í× Ò Ø ¾Ñ ÒØ ØÝ ½ ´ ¾Ñ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ØÓÒ Òº ¿Ï Ø ÓÒ¸ Í ¼℄ Æ ¼℄ À Ñ ÐØÓÒ Ò × Ý Ý℄ ¼ ¼ ×Ø ¹ ¼ ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÒ ¬Ò × Ñ · Ý · µ· × ¾ ¾ ½¾ ¾ ¾ Ý · ½ Ý · Ý· Ý Ý · ¾ ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û Ó Ø Ò Ø ÖÑÓÒ Ó× ÐÐ ØÓÖ À Ñ Ð¹ ÔÓØ ÒØ Ð Í Ó Ø ´Ü½ ܾ µÌ Ò Ò Ý ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÜÌ Ü¸ Û Ö ÜÌ Ó× ÐÐ ØÓÖ ×Ý×Ø Ñ Ò Ñ ØÖ Ü ÒÓØ ¹ Ñ ¾ à ¾ à ¾ Ø ÓÒ Ð Þ Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ Í Í Ì Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ÓÓÖ Ò Ø × Ü ×Ý×Ø Ñ ÓÙÔÐ × ÒØÓ ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ Ó× ÐÐ ØÓÖ׸ À ½¾ Ô¾¼ Ñ ¾ ¾¼ · Ü ¾Ñ ¾ ÍÌ Ü Ü¼ ¸ ¾º º ÈÊÇ Ä Å Ë Ì Û Ö Ø Ò Û Ö Ø Ö ×Ø Ö ÕÙ Ò × ½ ¾ Ѿ ´ Ó¾ ¦ à µ½ ¾ Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÒÚ ÐÙ × Ó Ø Ñ ØÖ Ü º Ì ÖÓÙÒ ×Ø Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ú Ò Ý ¼ Û Ð × Ý Ò ÑÓÙÒØ Î ½ ´ ¾ à ¾Ó¿ ½· ¾µ ¾ Ã Ó ¿ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø Ó Ò Ö ÝÓ Ø ×ÓÐ Ø ØÓÑ׺ Ý À ÈÌ Ê ¾º ÊÇÅ Ä ËËÁ Ä ÌÇ ÉÍ ÆÌÍÅ Á Ä Ë ÔØ Ö ¿ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ × Ø ÓÒ Ì Ñ Ó Ø × × Ø ÓÒ × ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò ÔÔÐÝ Ø Ñ Ø Ó Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ × Ø ÓÒº Ì ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø × Ø ÓÒ Ó
Ù× × ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û Ð Ø Ö Ñ Ò Ö × ¹ ÚÓØ ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ï Û ÐÐ ÒÚ ×Ø Ø Ø Ô Ý× × Ó Ö Ò× ØÝ Û Ú ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Û Ö ×¸ ×Ô Ò Û Ú × Ò ÕÙ ÒØÙÑ À × Ò Ö ´ ÒØ µ ÖÖÓÑ Ò Ø¸ Ø Û ÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ó× ×¸ Ò Ø Ð ØÖÓÒ¹Ô ÓÒÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ð Ø Ö ÔØ Ö× ÑÓ×Ø Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ð ×× × Û ÐÐ Ö Ú × Ø ÖÓÑ « Ö ÒØ Ô Ö×Ô Ø Ú ×º ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ÔØ Ö Û Ú Ò
ÓÙÒØ Ö ØÛÓ ¬ Ð Ø ÓÖ × Ø Ø ÓÙÐ ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ð Ò Ù Ó ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³¸ º º ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÓÒ Ø Ð Ö Ó ÖØ Ò Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× ½ º Ì Ö Ú Ò ØÛÓ Ö Ñ Ö Ð Ø× ÓÙØ Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ö×ظ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÑÔ Ø Û Ý Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð ×Ô Ó Ü Ø Ø ÓÒ× Ò Ø × ×Ý×Ø Ñ׺ ´Ì Ö Û × ÒÓ Ò ØÓ ÜÔÐ ØÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ñ ÒÝ Ô ÖØ Ð ×Ø Ø × × ÛÓÙÐ Ø × Ò Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó ³ÓÖ Ò Öݳ Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×ºµ Ë ÓÒ ¸ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò
Ó Ò × ÑÔÐ × Ø Ó ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´ º Õº ¾º µ Ö Ø Ö Ø Ò Ò ×ÓÑ ÜÔÐ Ø À Ð ÖØ ×Ô Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº Ô ÖØ ÖÓÑ ÖØ Ò ×Ø Ø ÔÔ Ð¸ Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ ÒÓØ Ó ÑÙ Ö Ð ¹ Ú Ò Ø Û Ö ÒÓØ ÓÖ Ø Ø Ø Ø Ø ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ð Þ ØÓ ÓÑÔÖ Ò× Ú Ò ÐÝ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ò Ò Ö Ðº ÁÒ Ø¸ × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÒ× Ö Ø ¬Ö×Ø Ñ ÓÖ ÓÖÒ Ö×ØÓÒ ÓÒ Û Ø Ø ÓÖ Ø ¹ Ð Ö Ñ ÛÓÖ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð Ø ÓÖÝ Û × Ù Ðغ × ×Ù ¸ ÜØ Ò× Ú ÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ× ØÓ Ø ÓÒ ÔØ Ò ÓÙÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´× ¸ º º¸ ÝÒÑ Ò ℄µº Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ú ÐÓÔ Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ò ÙÐÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ö ÓÙÖ ÙØ Ö Ø Ö ÔÖÓ ÔÖ Ñ Ø ÐÐÝ Ý ¬Ö×Ø ÑÓØ Ú Ø Ò Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø× × Ð Ñ ÒØ׸ ÓÐÐÓÛ Ý ×
Ù×× ÓÒ Ó Ø ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ú Ö× ÓÒ Ó ×Ø Ò Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × ´Ø Ò Ñ ØÖ Ü Ð Ñ ÒØ׸ ½ ÁÒ Ø ÓÔ Ò ÓÒ Ó Ø ÙØ ÓÖ× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ³ × Ó× Ò ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݺ À ×¹ ØÓÖ ÐÐݸ Ø × ÒÓØ Ø ÓÒ Û × ÑÓØ Ú Ø Ý Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ð Ö ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö Ó×Ø Ö× Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ü Ø Ø ÓÒ× × ×
Ö Ø ³ÕÙ ÒØ Þ ³ ÙÒ Ø׺ ÙÒ Ñ ÒØ ÐÐݸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ÒÓ ×Ù Ø Ò Ð ³ØÛÓ³ ×ÙÔ Ö ÑÔÓ× ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ×Ø Ô× Ò × Ò Ð ¹ ÓÖ Ñ ÒÝ¹Ô ÖØ Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×º Ï ØÛ Ö Ð Ò Û Ø × × ÐÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ¹ Ù×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ³¬Ö×Ø Ò ÓÒÐÝ ÕÙ ÒØ Þ ³ Ø ÓÖݺ ¼ À ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ Ò Ò × ×¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× Ø
ºµ Ì × ÓÒ Ô ÖØ Ó Ø Ô Ö Û ÐÐ ÓÒ¹ ÖÒ Û Ø Ú ÐÓÔ Ò ­Ù Ò
Ý Ò Ø Ñ Ø Ó Ý Ö ×× Ò ÒÙÑ Ö Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ Ê Ö× Ñ Ð Ö Û Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ñ Ý Ö ØÐÝ ÔÖÓ ØÓ Ø × × Ø ÓÒ׺ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ ØÓ Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ¿º½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ï Ò ÓÙÖ ×
Ù×× ÓÒ Ý Ö Ô ØÙÐ Ø Ò ×ÓÑ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÒÓØ ÓÒ× Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ Ò¹ ØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÓÖÑÙ ÐØ Ò Ø ØÖ Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ù Ó ×ÝÑÑ ØÖ Þ » ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ ÓÒ× Ö Ø ´ÒÓÖÑ Ð × µ × Ø Ó Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò Ó ×ÓÑ × Ò Ð ¹Ô ÖØ Ð À Ñ ÐØÓÒ Ò À ¸ À ¯ Û Ö ¯ Ö Ø ÒÚ Ð٠׺ Ï Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ¾¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÖÑ ÓÒ× ´ Ó×ÓÒ×µ ÔÓÔÙÐ Ø Ò Ø Ð Ú Ð× Ò ¼ Ú Ò Ý Ø ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Þ ´×ÝÑÑ ØÖ Þ µ ÔÖÓ Ù
Ø ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ½ ´Ü½ ܾ µ Ô ´ ´Ü½ µ ¼ ´Ü¾ µ · ¼ ´Ü½ µ ´Ü¾ µµ ¾ ÁÒ Ø Ö Ö Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ ¼ Ô½ ´ ª ¼ ¼ ª µ ´¿º½µ ´ µ ¾ Û Ö ½ ÓÖ ÖÑ ÓÒ× Û Ð ½ ÓÖ Ó×ÓÒ×¾ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÜÔÐ Ø ×ÝÑÑ ØÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× × Ò ×× Ø Ø Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò Ð Ò ×Ø Ò Ù × Ð ØÝ ÓÖ ´ ÖÑ ÓÒ×µ Ó×ÓÒ× Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ØÓ ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ ´×ÝÑÑ ØÖ µ ÙÒ Ö Ô ÖØ ¹ Ð Ü Ò º ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ Þ Æ ¹Ô ÖØ Ð Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÜÔÖ ×× Ò Ø ÓÖÑ ½ ¾ Æ Ô Æ ½ ɽ ¼Ò È ´ µ´½ Ô Ö È µ ¾ Ƚ ª Ⱦ ª ÈÆ ´¿º¾µ Û Ö Ò × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð × Ò ×Ø Ø ´ ÓÖ ÖÑ ÓÒ׸ È ÙÐ Ü
ÐÙ× ÓÒ Ò ÓÖ × Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ò ½µ ß × ¬ º ¿º½º Ì ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÓÚ Ö ÐÐ Æ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø ¾ ÒÖ Ó ÖÑ ½ ¼½¹½ ´Ð ص Ò Ë ØÝ Ò Ö Ò Ø Ó× ½ ¹½ ´Ö ص ÖÑ Û × Ñ ½ ¿ ÆÓ¹ Ð Ä ÙÖ Ø Ò È Ý× × ÓÖ × ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒ× Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò Û Ö Ó Ø Ú Ð Ñ ÒØ× ÔÖÓ¹ Ù Ý Ò ÙØÖÓÒ ÖÖ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÖ × Ö Ð Ø ×
ÓÚ ÖÝ Ó ÒÙ
Ð Ö Ö Ø ÓÒ× ÖÓÙ Ø ÓÙØ Ý ×ÐÓÛ Ò ÙØÖÓÒ׺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ½ ÌÁÇÆ × Ø Ó ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ½ ÒÓØ × Ø Ô Ö ØÝ Ó Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Æ ¸ Ò Ô ÖÈ È º ´Ô Ö È ½´ ½µ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò×ÔÓ× Ø ÓÒ× Ó ØÛÓ Ð Ñ ÒØ× Û Ö Ò × Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒԴȽ É È¾ ¡ ¡ ¡ÈÆ µ ØÓ Ø× ÓÖ Ò Ð ÓÖÑ ´½ ¾ ¡ ¡ ¡ Æ µ × Ú Ò ´Ó µµº Ì ÔÖ ØÓÖ ½ Æ Ò ÒÓÖÑ Ð × × Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÖÑ ÓÒ × ¸ Ø Ñ Òݹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ × ÒÓÛÒ × ËÐ Ø Ö Ø ÖÑ Ò Òغ Ò ÐÐÝ ÒÓØ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ù× ÙÐ ØÓ ××ÙÑ Ø ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× ¬Ò Ò Ø ×Ø Ø ½ ¾ Æ ØÓ ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ ×ÓÑ ÓÒÚ ÒØ ÓÒº ´ º º ÓÖ Ü ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÓÖ Ò Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ñ Ø ÓÖ Ö ÓÖ Ò ØÓ Ü½ ܾ ÜÆ ºµ ÒÝ Ò Ø ÐÐÝ ÒÓÒ¹ ÓÖ Ö ×Ø Ø Ò ÖÓÙ Ø ÒØÓ Ò ÓÖ Ö ÓÖÑ Ø Ø Ó×Ø Ó ¸ Ø ÑÓ×ظ Ñ ÒÙ× × Òº ελ ε4 ε3 ε2 ε1 ε0 nλ nλ 0 0 1 1 1 2 1 3 Fermions ÙÖ ¿º½ Ë Ñ Ø Ó×ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Bosons Ö Ñ × ÓÛ Ò Ó ÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö× ÓÖ Ò Ö ÖÑ ÓÒ Ò Ï Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ð ´¿º¾µ Ò Ù× ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÙÐÐ À Ð ÖØ ×Ô ¿ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ ÑÓÑ ÒØ× Ø ÓÙ Ø × ÓÛ× Ø Ø Ø × ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ò Ø Ð ×Ø ÓÒÚ Ò ÒØ º ÁØ Ø × Ð ØØÐ Ñ Ò Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ô Ø Ø Ø ØÙ Ð ÛÓÖ Ò Ò Ø Ð Ò Ù Ó ´¿º¾µ Û ÐÐ Æ
ÙÐغ º ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÚ ÖÐ Ô Ó ØÛÓ Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ ÓÒ Ò × ØÓ ÓÖÑ ¾ ´Æ µ « Ö ÒØ ÔÖÓ Ù
Ø׺ º Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ º ÀÓÛ¹ Ú Ö¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ×Ø Ø ×Ø Ð Ñ Ò × Ø Ø ÓÖ Æ Ç´½¼¾¿ µ Ø × ÑÙ ÑÓÖ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÛÓÖ Ò Ö Ò ÒÓÒ Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Û Ö Ý Æ × ÐÐÓÛ ØÓ ­Ù
¹ ØÙ Ø º ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ¸ º ÁÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ× ÓÒ Û ÐÐ Ó Ø Ò × ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ð ¸ Ï Ó Ô ÖØ Ð ÒØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ø ÖØ Ò ×Ô ¹Ø Ñ ÒÒ Ð Ø ÓÒ Ø ×ÓÑ Ð Ø Ö Ø Ñ ´Ü¾ ؾ µ º Á ÐÐݸ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ×ÙÔÔÓÖØ× Ø ÒØÙ Ø ÓÒ «ÓÖ ÝØ Ò Ò ¿ Ø × Ø ÑÔÐ ØÙ ÓÖ Ò Ø ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ´Ü½ ؽ µ ÓÐÐÓÛ Ý ÛÓÙÐ ÛÓÖ Û Ø Ö ÔÖ × ÒØ ¹ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ù ÔÖÓ ×× ×º Áº º Ú À Ð ÖØ ½ ¾¹½ ¿ À × ÛÓÖ Ò Óѹ ØÖÝ Ø Ö Ø ×Ø Ò­Ù Ò Ò Ø Ø Ö Ø Ö Ù
Ð º ×Ý×Ø Ñ Ø ×ØÙ Ý Ó Ø Ü¹ ÓÑ× Ó Ù
Ð Ò ÓÑ ØÖÝ Ð À Ð ÖØ ØÓ ÔÖÓÔÓ× ¾½ ×Ù Ü ÓÑ× Ò Ò ÐÝ× Ø Ö × Ò ¬ Ò º À ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ñ ÒÝ Ö × Ó Ñ Ø Ñ Ø ×º ¾ À Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ø Ò Ø ÒØ Ò Ð × Ø Ø ÈÌ Ê ¿º Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁË ÌÁÇÆ ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó Ó Ò Ú Ù Ð ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × Ö Ø Ö ÕÙ ÒØÙÑ ÒÙÑ Ö× Ó ÐÐ ÓÒ×Ø ØÙØ ÒØ× Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ðº Ì ³× ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ³ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò ×¸ × ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ò ÜØ ×Ù × Ø ÓÒ¸ Ó × ÒÓØ ×Ù« Ö ÖÓÑ Ø × ¬ Ø׺ ¿º½º¾ Ì ÔÔ Ö ØÙ× Ó Ë ÓÒ ÉÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ Ï Ò Ø ÓÒ×ØÖÙ
Ø ÓÒ Ó ÑÓÖ Æ ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ ¹ Ò × Û Ø Û ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× Ä Ø ª ÒÓØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ö Ö Ò ×Ø Ø ÐÝ Ò Ò Ø ÙÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý À Ð ÖØ ×Ô º ª Û ÐÐ ÐÐ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø È Ý× ÐÐݸ Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ³ ÑÔØݳ ×Ø Ø Û Ø ÒÓ ÕÙ × ¹Ô ÖØ Ð × ÔÖ × Òغ Æ ÜØ ÒØÖÓ Ù × Ø Ó ¬ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ö Ó ÒØ× Ý ¸ × ÓÐÐÓÛ× ª Û Ö Ø ¼ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ ØÓÖ Æ Æ Æ Ý ª ½ ½ ´¿º¿µ Æ ¾ ½ ÔÉ Ò ´ÆÓØ Ø Ø Ù ØÓ ½ ½¸ Æ ½ Ò Ø ÖÑ ÓÒ × ºµ Ì × ¬Ò Ø ÓÒ× Ö Ö ÖÓÑ ÒÒÓ ÒØ Ò × ÖÚ ×ÓÑ ÕÙ Ð ¬ Ø ÓÒº Ö×ØÐݸ Ò ÓÖ Ö ÒÓØ ØÓ Ø ÓÒ­ Ø Û Ø Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× Ú ØÓ ÙЬÐÐ Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ý Æ ¼ Ý Ý ´¿º µ ¼ Û Ö ℄ · × Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ ´ ÒØ ¹
ÓÑÑÙØ ØÓÖµ ÓÖ Ó×ÓÒ× ´ ÖÑ ÓÒ×µº Ì ÑÓ×Ø ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ý ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ × ØÓ Ø Ø Ø ¬¹ Ý Ý ª Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ò ×× Ø Ø Ø Ð ×Ø ØÛÓ ÒØ × Ó ´¿º µº ÌÓ Ú Ö Ý Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ¸ ÓÑÔÙØ Ø× ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø Æ ´¿ ¿µ ª ݪ ª ´ µ Ý · Ý℄ ª ´¿ ¿µ Ë Ò Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø × ÒÓÖÑ Ð Þ ¸ ª ª ¸ ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Û Ø Ý℄ ÑÙØ ØÓÖ Æ × ÒÚ Ö¬ º º ª Ý℄ ª ¹ÒÙÑ Ö Ú ÐÙ Ý℄ Æ Î Ö Ý Ø Ò Ö Ð Ú Ð ØÝ Ó Ø ÒØ ØÝ Ý Ø Ò Ø× Ñ ØÖ Ü Ò Ö ØÖ ÖÝ ×Ø Ø × ½ Ò º À ÒØ× Ê ÔÖ × ÒØ Ø Ö Ö Ò Æ Æ ½ ´¿º¿µ Ò Ù× Ø ÒÓÛÒ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ñ ÒÝ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ׺ Ø Ò Ö Ð ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÓÒ× Ö Ø × Æ ½¸ ¬Ö×غ ´ Ø Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ Ó ÓÙÒ Ò Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ¸ × Ø ÓÒ ½º ºµ Ü Ö × º Ð Ñ ÒØ ØÛ ×Ø Ø × Ø ÖÓÙ ÌÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ÔÖÓÓ Ò × Óѹ ÓÖ ¸ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ø ÓÙØ Ö
ÙÑ­ ܺ ¿º½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÌÇ Ë ÇÆ ÉÍ ÆÌÁ ¿ ÌÁÇÆ Ø Ú Ò Ø ÓÒ× ×Ø Ò
Ý Ó ´¿º µ × ÙÒ Ö×ØÓÓ ¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÚ Ö Ñ Ò ÒÓÒ¹ ØÖ Ú Ðº ØÙ ÐÐݸ ÕÙ Ø ×ØÖÓÒ ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÒÑ ÓÖ ÒÝ Æ ¸ Ø Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ø Ý ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó × Ø Ó Æ ¹ Ò Ô Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö¹ ØÓÖ× Ý ØÓ ÙÒ ÕÙ Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ ÒØ Ð× Ø Ø Ø ×Ø Ø × Ò Ö Ø Ø ÖÓÙ ´¿º¿µ Ú ÐÐ Ö Ø Ö ×Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Æ ¹ Ó Ý Û Ú ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò¹ ÐÙ Ò ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ø ÓÖÖ Ø ×ÝÑÑ ØÖ × Ø ÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒº ÓÖ Ø Ø Ð× Ó Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ´¿º¾µ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ´¿º¿µ Ò ´¿º µ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Û Ö Ö ØÓ ÓÒ Ó × Ú Ö Ð Ô Ó Ð ÜÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ´º º Ø ÓÓ Ý Æ Ð Ò ÇÖÐ Ò ºµ À Ö ¸ Ø Ò ÔÖ Ñ Ø ÔÓ ÒØ Ó Ú Û¸ Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ú Ð ØÝ Ó Õ׺ ´¿º¿µ Ò ´¿º µ Ò ÜÔÐÓÖ Û Ø Ò Ó ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó Ñ ÒÝ Ó Ý ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ò × Ö ×ÙÐØ׺ Ï ¬Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ × Ø ÝÐÓÖ Ñ ØÓ Ö ×× Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ø Ú ÖÝ Ò Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öº ÌÓ × Ø ×¸ Ð Ø Æ Ø À Ð ÖØ ×Ô É Ó ×Ø Ø × Û Ø ¬Ü Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Æ ¸ º º Ø Ð Ò Ö ×Ô Ò Ó ÐÐ ×Ø Ø × ½ ¡ ¡ ¡ Æ Æ Æ ½ Ý ª Ó Ø Ò Ý Æ ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÔ ÖØÓÖ× Ý ØÓ Ø Ú ÙÙÑ ×Ø Ø º Ì ÙÐÐ ×Ô ÓÒØ Ò Ò ÐÐ Ñ ÒÝ Ó Ý ×Ø Ø × ´Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Öµ × ÐÐ Ø Ó ×Ô ¸ º ÁØ × ¬Ò × Ø Ö Ø ×ÙÑ ¨½Æ ½ Æ ´× º ¿º¾µ Ó ÐÐ ×Ù ×Ô × Æ º Ò Ö Ð ×Ø Ø Ó Ø Ó ×Ô ×¸ Ø Ö ÓÖ ¸ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ×Ø Ø × Û Ø ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð ×º Ï Ð Ø ÓÔ Ö ØÓÖ Ð Ö ´¿º µ Ó × ÒÓØ ÐÓ× Ò Ò Ú Ù Ð Æ ³×¸ Ø Ó × ×Ó Ò º ÁÒ ¸ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ý Æ Æ ·½ Ò
Ö × × Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö Û Ð Ø ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ Ð×Ó ÐÐ ÒÒ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ× ÐÓÛ Ö Ø Ô ÖØ Ð ÒÙÑ Ö ´ º º ¿º¾ºµ Æ Æ ½ º Ü Ö × º Í× Ø ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ´¿º µ ØÓ Ú Ö Ý Ø Ð ×Ø ×Ø Ø Ñ Òغ Ò ÐÐݸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð ×Ñ Ó × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ × Ù× Û Ø Ð Ò Ù Ø ÐÓÖ Ñ ØÓ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Р׺ ÌÓ ÔÔÖ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ð Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ÓÙÖ Ö Ö Ò ×Ø Ø × Ü ¬Ò Ö Ð ×Ô × ×º ´ ÓÖ × × Ò × Ò ÓÒÒ ¹ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒ ÕÙ ÒØ Þ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ × ÐÓÛºµ Ï Ø Ò Ú ÓÒ Ô Ö Ó ÒÓÒ ÐÐÝ ÓÒ Ù Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ´ Ü ÝÜ µ¸ ÓÖ ÔÓ ÒØ Ò ×Ô º ÓÔ Ö ØÓÖ¹Ô Ö ×
Ö × ß × Ü ÑÔÐ ¬ Ò ÔØ Ö ¾ ß × Ò Ð ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ ´ Ð × ¬ Ð ÑÔÐ ØÙ µ Ð Ú Ò Ø Üº ´ ÓÖ Ø ×
Ö ÔØ ÓÒ Ó ÕÙ ÒØÙÑ Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÔ Ö ¹ Ý ØÓÖ× ´ µ¸ Ö Ñ Ñ Ö × Ø ÓÒ ¾º½º½ºµ Ì ´
ÓÒØ ÒÙÙѵ ×× Ñ ÐÝ Ó ÓÔ Ö ØÓÖ× Ü ÝÜ ×
Ö × Ø ÕÙ ÒØÙÑ ¬ Ð º ÌÓ ØÙÖÒ Ø × Ö Ø Ö ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ× ÒØÓ Ú ÐÙ Ð ØÓÓÐ a ...

Download PDF sample

Concepts Of Theoretical Solid State Physics by Alexander, Alland and Simons


by Daniel
4.2

Rated 4.40 of 5 – based on 30 votes